powrót do listy szkoleń

IV Jesienna Szkoła Prawa Żywnościowego
WPROWADZENIE DO PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

Data: 7-8 listopada 2023 r.
Miejsce: Warszawa

Koszt: 2800 PLN netto + 23% VAT za udział 1 osoby

Rabaty:
20% – przy zgłoszeniu i wpłacie do 10 października 2023 r.
40%
– przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

Koszt obejmuje: Udział jednego uczestnika w dwóch dniach szkolenia stacjonarnego, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.
Wystawiamy także zaświadczenia dla adwokatów i radców prawnych.

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ

W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział w szkoleniu należy wpłacić na konto wskazane na fakturze. Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Zgłoszenie na JSPŻ oznacza akceptację regulaminu.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifoodlaw@igifoodlaw.com

Szczegółowy program znajduje się w BROSZURZE (powyżej) – pobierz broszurę

7 listopada 2023 r. (wtorek)

 • 10:00 – 11:30 Wprowadzenie do prawa żywnościowego (w tym ODPOWIEDZIALNOŚĆ)
 • 11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
 • 11:45- 12:15 Higiena środków spożywczych, zanieczyszczenia w żywności
 • 12:15 – 13:00 Kategorie i składniki żywności
 • 13:00- 14:00 Przerwa na obiad
 • 14:00- 15:00 Substancje dodatkowe i aromaty
 • 15:00- 15:15 Przerwa na kawę
 • 15:15 – 15:45 Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
 • 15:45 – 16:15 Zrównoważony system żywności (Sustainable Food System)
 • 16:15 Zakończenie I dnia IV JSPŻ

8 listopada 2023 r.(środa)

 • 9:30 10:30 Znakowanie środków spożywczych – treści obowiązkowe
 • 10:30- 10:45 Przerwa na kawę
 • 10:45 11:45 Marketing środków spożywczych – treści dobrowolne
 • 11:45- 12:15 Sprzedaż żywności przez Internet
 • 12:15- 12:45 Systemy jakości środków spożywczych i żywność ekologiczna
 • 13:00- 14:00 Przerwa na obiad
 • 14:00- 14:30 Jakość handlowa żywności
 • 14:30- 15:15 Kontrola żywności prowadzona przez IJHARS
 • 15:15- 15:30 Przerwa na kawę
 • 15:30- 16:30 Kontrola żywności prowadzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną (SANEPID)
 • 16:30 – 16:45 Dyskusja i zakończenie IV JSPŻ

ZAPRASZAMY!

ZGŁOŚ UDZIAŁ TUTAJ

Skorzystaj z 20% rabatu!

 • Masz pytania?

 • A może chcesz zamówić takie warsztaty dla Twojej Firmy?

Napisz do nas igifoodlaw@igifoodlaw.com

 

 

 

 

Izabela Tańska – Doradca ds. Prawa Żywnościowego, Prezes Zarządu, IGI FOOD LAW

Joanna Olszak – Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI FOOD LAW

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przedstawiciel Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

 

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.