powrót do listy szkoleń

WEBINAR: Znakowanie wartością odżywczą & Oświadczenia żywieniowe & Profile składników odżywczych
Przegląd kluczowych zagadnień i praktyczne wskazówki

Cel Szkolenia:  Omówienie wybranych zasad deklaracji wartości odżywczej i warunków stosowania oświadczeń żywieniowych oraz powiązań między nimi.

Szkolenie zapewni zrozumienie zasad i praktycznych aspektów deklaracji wartości odżywczych oraz stosowania oświadczeń, umożliwiając uczestnikom skuteczne dostosowanie się do obowiązujących regulacji i przygotowanie do nadchodzących zmian w prawie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób odpowiedzialnych za etykietowanie
 • Przedstawicieli działu badań i rozwoju, jakości, marketingu i compliance.
 • Pracowników branży spożywczej odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji na opakowaniach produktów.

 

Koszt:  560 PLN (+23 % VAT, za udział 1 osoby, udział i materiały pdf)
RABAT 20%
– przy zgłoszeniu i wpłacie do 24 stycznia 2024 r.
RABAT 40% – przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

Czas i miejsce: 20 lutego 2024 r., online  ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifoodlaw@igifoodlaw.com

9:45   Logowanie Uczestników

10:00-12:00

 • Na porcję czy na 100 g – zasady określania warunków stosowania oświadczeń.
 • Cholina w porcji zalecanej w ciągu dnia czy na 100 g?
 • Profile składników odżywczych – wyjaśnienie i znaczenie.
 • Kiedy 7,5% a kiedy 15% RWS – napój czy żywności – produkty z pogranicza.
 • Tabela wartości odżywczych.
 • Powtarzanie elementów tabeli na froncie.
 • Oświadczenia żywieniowe porównawcze.
 • Stosowanie oświadczeń a profile.
 • Bez dodatku „cukrów” czy „cukru”? Z dodatkiem substancji słodzących?
 • Jednostki, odstępy, przeliczniki, nagłówki.
 • Elastyczność treści oświadczeń żywieniowych.
 • Oświadczenie o składniku a oświadczenie żywieniowe.
 • Kto kontroluje właściwe znakowanie wartością odżywczą – kompetencje inspekcji.
 • Nadchodzące zmiany.
 • Nutri-Score?
 • Deklarowanie wartości: średnie, przybliżone, zakresy.
 • Czy należy posiadać badania laboratoryjne czy można deklarować WO na podstawie wyliczeń w oparciu o literaturę?

12:00-12:30  Sesja pytań i odpowiedzi

 

Joanna Olszak – Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI FOOD LAW

Izabela Tańska – Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO, IGI FOOD LAW

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.