powrót do listy szkoleń

WEBINAR: Wyrok TSUE w sprawie oświadczeń dla składników botanicznych i kofeiny.
Jak przygotować się do zmian? Czy usunięte zostaną tylko oświadczenia z negatywną opinią?

W czerwcu 2024 ma miejsce kolejny ważny element w postępowaniu przed TSUE, czyli krok bliżej do wyroku.
Status prawny listy pending (inaczej listy on-hold), od samego początku jej utworzenia budził wiele wątpliwość. Po kilkunastu latach, kiedy wypracowane zostały już praktyki na rynku, podejmowane są działania, które mają zmienić sytuację prawną składników botanicznych nie tylko w kwestii oświadczeń, ale w ogóle ich stosowania i pogranicza z lekami. Dodatkowo, wyrok TSUE może zmienić sytuację w tym roku w jeden dzień, dzień jego ogłoszenia.

Szkolenie jest skierowane głównie do osób i podmiotów z branży suplementów diety, produktów ziołowych oraz żywności funkcjonalnej, które zawierają składniki botaniczne i kofeinę.

Webinar będzie pomocny zarówno dla osób, które przygotowują treści na etykiety, opracowują strategie marketingowe, opracowują składy jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje.

Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im lepiej przygotować się do nadchodzących zmian prawnych i wykorzystać je w praktyce biznesowej i inspekcyjnej

60 minut wykładu, 15 minut pytania i odpowiedzi 

Koszt:  260 PLN (+23 % VAT, za udział 1 osoby, udział i materiały pdf)
RABAT 20%
– przy zgłoszeniu i wpłacie do 14 sierpnia 2024 r.
RABAT 40% – przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

Czas i miejsce: 8 października 2024 r., online  ClickMeeting

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział należy wpłacić na podstawie faktury.
Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifoodlaw@igifoodlaw.com

8:50-9:00 Logowanie Uczestników 

9:00-10:00 Wykład

 • Czy można stosować oświadczenia, które są na pending i mają negatywną ocenę EFSA?
 • Jaki jest związek pomiędzy listą pending, a możliwością stosowania składnika?
 • Gdzie jest lista oświadczeń ocenionych negatywnie przez EFSA?
 • Co zmieni wyrok TSUE i jak się do tego przygotować?
 • Dlaczego nie warto stosować nazw marketingowych w oparciu o oświadczenia dla botanicals.
 • Kofeina – lista pending to nie tylko botanicals!
 • Jak ustalić niezbędną ilość składnika?
 • Gdzie szukać informacji?
 • Kiedy nastąpią zmiany?
 • Czy będzie okres przejściowy?

10:00-10:15 Sesja Q&A

 • Odpowiedzi na najważniejsze pytania.
 • Praktyczne wskazówki

 

 

Izabela Tańska

Doradca ds. Prawa Żywnościowego i Prawa Zrównoważonej Żywności

Przeczytaj więcej o Prelegentce TUTAJ

 

Regulamin Uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 02-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie formularza i przesłanie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę. Wszelkie inne możliwości odnośnie formy i terminu płatności za udział w Szkoleniu powinny być pisemnie uzgodnione z organizatorem Szkolenia.
 3. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem Szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od 30 do 15 dni przed dniem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż określony w pkt. 4 lub niewykorzystania zamówionego świadczenia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% opłaty za udział w szkoleniu.
 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki i zostanie przez Spółkę potwierdzone.
 7. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 8. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 11. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 12. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Spółki. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Spółki, Spółka może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 17. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 18. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.