powrót do Aktualności

Pelargonia afrykańska (Pelargonium sidoides) jest nową żywnością. Novel food. Suplementy.

6 October 2022

WPROWADZENIE

W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego czy korzeń pelargonii afrykańskiej Pelargonium sidoides DC jest nową żywnością do właściwego urzędu w Niemczech zostało skierowane zapytanie w ramach procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z art. 4 Rozporządzenia 2015/2283[1].

W wyniku ww. procedury ustalono, że sproszkowany korzeń Pelargonium sidoides DC. jest nową żywnością (kategoria: żywność składająca się, wyekstrahowana lub produkowana z roślin lub ich części).

Żadne państwo członkowskie nie mogło potwierdzić historii stosowania tej rośliny jako składnika żywności w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r.

W uzasadnieniu[2] z 18 marca 2022 r. podano, że istnieją jedynie wskazania na lecznicze zastosowanie przedmiotowej części rośliny. Takie zastosowanie nie może być brane pod uwagę w historii spożycia jako żywność. Podsumowując, korzeń sidoides Pelargonium DC. nie był wykorzystywany do spożycia przez ludzi jako żywność w Unii w znacznym stopniu przed dniem 15 maja 1997 r. i z tego względu jest nową żywnością.

W konsekwencji, korzeń Pelargonium sidoides DC. nie może być stosowany jako składnik żywności bez uprzedniego uzyskania zezwolenia zgodnie z Rozporządzeniem 2015/2283.

Korzeń pelargonii afrykańskiej jest składnikiem stosowanym w suplementach diety i żywności ogólnego spożycia, (wciąż) dostępnych na rynku w Polsce.

Pelargonia afrykańska w katalogu nowej żywności

Ze względu na wynik procedury konsultacji, również katalog nowej żywności został uaktualniony dla pelargonii afrykańskiej i aktualnie posiada ona status nowej żywności

„The entry only concerns the powdered root of Pelargonium sidoides DC.
According to the conclusion reached by the German competent authority in response to a request submitted pursuant to the requirements of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/456 (https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/consultation-process_en) on the procedural steps of the consultation process for determination of novel food status, powdered root of Pelargonium sidoides DC. is considered novel food.”

X There was a request whether this product requires authorisation under the Novel Food Regulation. According to the information available to Member States’ competent authorities, this product was not used as a food or food ingredient before 15 May 1997. Therefore, before it may be placed on the market in the EU as a food or food ingredient a safety assessment under the Novel Food Regulation is required.

Pelargonia afrykańska na listach krajowych jako dozwolony składnik

Korzeń Pelargonium sidoides był uwzględniony w belgijskich przepisach krajowych jako dozwolony do stosowania w suplementach. Jednak sektor suplementów diety nie dostarczył żadnego ważnego dowodu na historię stosowania w suplementach przed 15 maja 1997 r. W swoim stanowisku z 30 maja 2022 r. belgijski urząd stwierdza, że lista krajowa składników roślinnych dozwolonych do stosowania w suplemntach diety uwzględniona w dekrecie zostanie jak najszybciej zmieniona. Niemniej jednak unijne przepisy dotyczące nowej żywności mają już zastosowanie (bez względu na przepisy krajowe). Ponieważ korzeń Pelargonium sidoides jest uważany za nową żywność (dopóki nie zostanie udowodnione inaczej), zabrania się wprowadzania go do obrotu jako takiego lub jako składnika środków spożywczych (w tym suplementów diety) bez uzyskania zezwolenia na poziomie europejskim. Dotyczy to również innych części tej rośliny.

Oświadczenia zdrowotne dla pelargonii

Na liście treści (oświadczeń) dla składników botanicznych oczekujących na rozpatrzenie tzw. pending list, są treści odnoszące się do pelargonii Pelargonium sidoides dotyczące zdrowia i funkcjonowania układu oddechowego. Jednak, fakt, że znajdują się one na liście pending nie  oznacza, że mogą być stosowane oraz nie oznacza zezwolenia na stosowanie składnika aktywnego, którego te oświadczenia dotyczą.

ZNACZENIE DLA FIRM

Zabronione jest wprowadanie do oborotu w UE  żywności której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na poziomie unijnym. Środki spożywcze zawierające składniki novel nieposiadające zezwolenia i nieuwzględnione w unijnym wykazie nie mogą znajdować się w obrocie.

Również w tym przypadku pojawia się pytanie jakie znaczenie praktyczne ma katalog nowej żywności i czy można opierać się na nim oceniając status składnika?  Podobnie, jakie znaczenie mają listy krajowe innych państw członkowskich?

Inne składnik stosowane w żywności, których status zmienił się na NOVEL

Pelargonia afrykańska nie jest jedynym składnikiem, której status zmienił się na novel w katalogu nowej żywności. Tych składników jest ponad 20.

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO, IGI FOOD LAW

Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z katalogu nowej żywności, unijnych rejestrów, list krajowych innych państw członkowskich oraz dotyczące tego jak sprawdzać status składnika jako nowej żywności a także, jak uzyskać zezwolenie będziemy prezentować 29 listopada 2022 r. podczas 2 godzinnego webinaru:

JAK SPRAWDZIĆ, CZY SKŁADNIK JEST NOWĄ ŻYWNOŚCIĄ?
A JEŚLI JEST TO JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE?

20% RABAT do 28 października 2022 r.

SZCZEGÓŁY I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

[2] https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-04/novel-food_consult-status_pelargonium-sidoides-root_2664878_0.pdf

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.