powrót do Aktualności

Suplementy diety. Czy w suplementach można stosować „naturalne źródła” witamin i składników mineralnych?

22 August 2022

Istnieje cały szereg substancji odżywczych i innych składników, które mogą występować w suplementach diety w tym, ale nie wyłącznie, witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, niezbędne kwasy tłuszczowe, błonnik oraz ekstrakty roślinne. Tylko witaminy i składniki mineralne normalnie obecne w diecie i spożywane jako jej część powinny być dopuszczone jako składniki suplementów. Powyższe nie oznacza, że zawartość tych składników jest konieczna w suplementach. Wykaz witamin i składników mineralnych, które można dodawać do suplementów diety został opracowany po to, aby unikać kontrowersji, jakie mogą potencjalnie występować odnośnie tożsamości dodawanych składników.

Lista witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia[1], wdrażającym zapisy dyrektywy 2002/46[2] w tym zakresie.

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2002/46 „Tylko witaminy i minerały wymienione w załączniku 1, w postaci wymienionej w załączniku 2, mogą być stosowane w produkcji suplementów żywnościowych, z zastrzeżeniem ust. 6.”.

W art. 27 ustawy o bżż[3], która wdraża po części powyższy zapis dyrektywy do przepisów krajowych wskazane zostało, że „Suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny.”

Zapis ustawy nie jest wiernym odzwierciedleniem zapisu dyrektywy, ponieważ obejmuje on także informację z preambuły dotyczącą właśnie „normalnej” zawartości witamin i składników mineralnych w diecie.

Jako praktyczne wyjaśnienie można wskazać, że przepisy pozwalają na to, aby dietę można było uzupełniać poprzez suplementy, które zawierają witaminy i składniki mineralne „normalnie” występujące w diecie.

„Naturalnie występujące w diecie” to nie to samo co z „naturalnych źródeł”. Naturalnie pojawia się zatem pytanie:

Czy można stosować “naturalne źródła” witamin i składników mineralnych w suplementach?

Kwestia ta była omawiana na jednym z posiedzeń Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (poprzednik Komitetu PAFF[4]). Komitet zgodził się, że składniki, które naturalnie zawierają składnik odżywczy, mogą być zawarte w suplementach. Muszą one być zadeklarowane w wykazie składników jako takie. Ponadto naturalna zawartość składnika odżywczego składa się na jego całkowitą ilość, co ma znaczenie dla potencjalnych górnych limitów zawartości danego składnika aktywnego, a także przekłada się na deklarowaną w oznakowaniu ilość tego składnika.

Przedstawione powyżej stanowisko Komitetu nie zwalnia z konieczności oceny możliwości zastosowania danego naturalnego źródła z przepisami dotyczącymi nowej żywności[5].

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO, IGI FOOD LAW

 

Stosowanie dodatków technologicznych i funkcjonalnych, które pełnią różne role w żywności w tym w suplementach wiąże się ze sprawdzeniem wielu regulacji i oceną możliwości użycia, maksymalnych poziomów, deklaracji wpływu na zdrowie.

Już 27 września przybliżymy ten temat podczas praktycznego webinaru:

TECHNOLOGICZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI
Stosowanie, znakowanie, marketing, wprowadzanie do obrotu.
Innowacyjne składniki zastępujące dodatki.

3 godziny praktycznych wskazówek jak stosować prawo żywnościowe; w oparciu o przykłady.

ZOBACZ PROGRAM i BROSZURĘ

20% RABAT – tylko do piątku 26 sierpnia

ZGŁOŚ UDZIAŁ 

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1951 z późn. zm.).

[2] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183, str. 51 z późn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

[4] https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/committees/paff-committees_en

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.