powrót do Aktualności

Znakowanie i reklama: Alkohol w żywności – czy i jak deklarować?

4 November 2021

 

W poprzednim miesiącu wpłynęło do Komisji Europejskiej (KE) bardzo ciekawe pytanie parlamentarne[1] dotyczące informowania konsumentów o zawartości niewielkiej ilości alkoholu w żywności. Chodzi o napoje bezalkoholowe prezentowane często w bezpośrednim sąsiedztwie napojów alkoholowych oraz oznakowanie w sposób, który może budzić wątpliwości odnośnie faktycznego braku alkoholu w takich napojach („zawiera <0,5 % alk.).

 

WPROWADZENIE

Autorka pytania prosi KE o wskazanie, czy planowane są zmiany przepisów prawa żywnościowego mające na celu:

  • Poprawę oznakowania napojów bezalkoholowych, aby było one bardziej jednoznaczne i bezpieczne dla konsumentów
  • Wyraźne oddzielenie (na półkach sklepowych) napojów bezalkoholowych i alkoholowych.

Autorka porusza także inną kwestię związaną z zawartością alkoholu, tj. sytuację, w której środek spożywczy nie będący napojem alkoholowym zawiera – z uwagi na swój skład – pewną ilość alkoholu, nie wskazaną na etykiecie (w postaci % obj. alk.). Ww. pytanie odnosi się konkretnie do szczególnie wrażliwiej grupy odbiorców, jaką stanowią kobiety w ciąży.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Opisane zagadnienia rzeczywiście stanowią spore wyzwanie dla podmiotów branży spożywczej, które w dużej mierze interpretację przepisów muszą opierać o wskazówki czy wytyczne krajowe lub branżowe. Wiele produktów spoza kategorii napojów może zawierać alkohol – zarówno dodany jako składnik, jak też wytworzony w trakcie procesu produkcji (np. w sosie sojowym).

Rodzi się zatem pytanie, czy trzeba zadeklarować jego zawartość w produkcie oraz gdzie – i jak – należy to zrobić (np. czy podać wartość %, czy informację „zawiera alkohol”).

Analizując przepisy rozporządzenia 1169/2011[2] należy stwierdzić, że na mocy art. 9 zawartość alkoholu trzeba wskazać jedynie w przypadku napojów zawierających powyżej 1,2 % alkoholu (w sposób opisany w art. 28 i załączniku XII). Oznacza to, że w pozostałych przypadkach deklaracja alkoholu stanowi informację dobrowolną, która podlega pod wymogi art. 36 ww. rozporządzenia (w uproszczeniu: nie może wprowadzać w błąd, dezorientować i musi być oparta – w stosownych przypadkach – o dane naukowe).

Rozważając zamieszczenie informacji o obecności alkoholu w produkcie na pewno warto wziąć pod uwagę grupę docelową produktu oraz jaki jest jego charakter i jakie mogą być oczekiwania konsumenta.

Jeśli alkohol wymieniony jest jako jeden ze składników (np. czekoladki z rumem), wtedy jego % ilość (tzw. QUID) jest zwykle wskazana i dostępna dla odbiorcy. Ostrzeżenie może być szczególnie przydatne dla produktów, w których alkohol nie jest podany w wykazie składników, bo de facto nie spełnia definicji „składnika” (nie jest dodany przy wytwarzaniu, tylko powstaje w procesie technologicznym – np. w sosie sojowym).

Odpowiedź KE na ww. pytanie parlamentarne powinna być udzielona wkrótce – będziemy o niej informować poprzez NEWSLETTER IGIFC.

 

 

Autorka: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting

 

 

Jest tak dużo kwestii związanych ze znakowaniem i nadchodzi wiele zmian w przepisach je regulujących, warto być na bieżąco. Dlatego zapraszamy na webinar:

8 marca 2022 r.

ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – PRAWO I PRAKTYKA

Wartość odżywcza i nutri-score, QUID, COOL, deklarowanie korzystnego wpływu na zdrowie, przegląd orzecznictwa i jego konsekwencje dla firm, nadchodzące zmiany w przepisach.

Jak zawsze: przykłady, praktyka, wyjaśnienia.

 

 

[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004510_EN.html
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

 

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.