powrót do Aktualności

Alkohol. Zmiana przepisów ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

1 October 2022

30 października wejdzie w życie USTAWA z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw[1].

Jako uzasadnienie wprowadzenia zmian ustawodawca podał konieczność wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego, a także uchylającego rozporządzenie w zakresie umieszczania w opisie, prezentacji lub etykietowaniu napoju spirytusowego informacji o okresie leżakowania (dojrzewania) tego napoju spirytusowego oraz zapewnienie stosowania przepisów Unii Europejskiej w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 lub w rozporządzeniach wydanych na podstawie rozporządzenia 2019/787.

Poniżej kilka wybranych zmian wprowadzonych ustawą. Ustawa z dnia 28 września 2022 r. :

  1. określa instytucje odpowiedzialne za przekazywanie Komisji Europejskiej informacji na temat organów wyznaczonych do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/787
  2. wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy;
  3. określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia 2019/787;
  4. określa zasady nadzoru nad procesem leżakowania napojów spirytusowych, w których opisie, prezentacji lub etykietowaniu napoju spirytusowego umieszcza się informacje o okresie leżakowania (dojrzewania) tego napoju spirytusowego;

Nowy art. 12a ust. 2 ustawy określa poszczególne czynności, które muszą być odnotowywane w ewidencji leżakowania i które pozwolą na monitorowanie procesów produkcyjnych leżakowanego alkoholu w ramach składu podatkowego, w tym jego leżakowanie. Zakres gromadzonych informacji umożliwi też nadzór nad mieszaniem różnych partii leżakowanego alkoholu oraz rozlew napojów spirytusowych z poszczególnych partii leżakowanego alkoholu.

Projektowany przepis określa ponadto, że ewidencja leżakowania może mieć formę elektroniczną lub papierową.

Przedsiębiorca, który zamierza umieszczać w opisie, prezentacji i etykietowaniu napoju spirytusowego jego okres leżakowania, będzie miał obowiązek prowadzenia ww. ewidencji oraz informowania nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym wykonaniem danej czynności właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Przedsiębiorca będzie obowiązany również do sporządzania zgodnie z informacjami zawartymi w ewidencji leżakowania karty informacyjnej leżakowanego alkoholu etylowego, który jest wyprowadzany ze składu podatkowego do innego składu podatkowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyprowadzany ze składu podatkowego jako napój spirytusowy (rozlany do opakowań jednostkowych), zwanej dalej „kartą leżakowania”.

Na podstawie powyższego rozwiązania zostanie wprowadzona możliwość monitorowania przepływu alkoholu etylowego między składami podatkowymi oraz nadzoru nad procesem leżakowaniu alkoholu etylowego tak, aby nie nakładać na przedsiębiorców obowiązku wyrobu alkoholu etylowego oraz jego leżakowania tylko w jednym składzie podatkowym.

Organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podczas kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych, w przypadku gdy na etykietach takich napojów spirytusowych jest umieszczana informacja o okresie leżakowania najmłodszego składnika alkoholowego, mają uprawnienia do sprawdzania dokumentów związanych z przedmiotem kontroli na podstawie przepisów ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

[1] Ustawa z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2015).

Newsletter

Sign up for our newsletter to receive regular news.