powrót do listy szkoleń

XIII Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego
SKŁAD - OZNAKOWANIE - KONTROLA ŻYWNOŚCI

ZGŁOSZENIA NALEŻY DOKONAĆ NA TEJ STRONIE (poniżej lub powyżej), a więcej informacji o LSPŻ na stronie:

Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Organizator:   IGI FOOD LAW Sp. z o.o.
Data: 11-12-13 czerwca 2024 r.
Miejsce:   Pałac Zdunowo, k. Warszawy www.palaczdunowo.pl

Koszt uczestnictwa:

 • 4960 PLN + VAT (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 12.06.2024)
 • 6460 PLN + VAT z noclegiem** (udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 3 obiady, kolacja 11 i 12.06.2024)
  ** nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych – szczegóły należy ustalić z Koordynatorem XIII LSPŻ

 

RABAT 20% – zgłoszenie i wpłata do 11.04.2024 r.
RABAT 40% – przedstawiciele inspekcji (rabat nie łączy się z innymi)

 

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając FORMULARZ

W przypadku przyznania miejsca na szkolenie opłatę za udział w szkoleniu należy wpłacić na konto wskazane na fakturze. Przesłanie zgłoszenia oznacza zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptację jego warunków. Jednocześnie jest upoważnieniem dla firmy IGI FOOD LAW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Regulamin uczestnictwa znajduje się TUTAJ.

Zgłoszenie na LSPŻ oznacza akceptację regulaminu XIII LSPŻ.

Koordynator Szkolenia
kontakt mailowy z IGIFL
igifoodlaw@igifoodlaw.com

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

 

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

Zapraszamy na stronę internetową Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

 

REGULAMIN XIII LSPŻ ( „Regulamin”)

 1. XIII Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego („Szkolenie”) odbywa się w dniach 11-12-13 czerwca 2024 roku.
 2. Organizatorem Szkolenia jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. Warszawa 00-566, ul. Puławska 2B („Spółka”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie www.igifc.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu w wysokości i terminach podanych przez Spółkę.
 4. Uczestnikowi Szkolenia („Uczestnik”) przysługuje prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu, najpóźniej w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie od dnia 12 kwietnia do 12 maja 2024 r., Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 50% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie późniejszym niż 12 maja 2024 roku lub niewykorzystania zamówionego świadczenia pomimo przesłania Spółce wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 100% opłaty należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu następuje z momentem, w którym pisemne zawiadomienie o rezygnacji, zaopatrzone w podpis osoby lub osób upoważnionych do działania w imieniu zgłaszającego, doręczone zostanie do Spółki.
 8. W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia, za którą Spółka nie ponosi winy, Spółka powiadomi o tym Uczestnika najszybciej, jak to będzie możliwe. W takim przypadku Spółka przeprowadzi Szkolenie w innym uzgodnionym przez strony terminie lub dokona zwrotu uiszczonych wcześniej kosztów Szkolenia.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie bez podania przyczyny.
 10. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany liczby wykładów, czasu ich trwania, tematów i godzin rozpoczęcia.
 11. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów, programu, miejsca lub terminu Szkolenia z przyczyn niezależnych od Spółki. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, jednak w razie zmiany terminu Szkolenia Uczestnik ma prawo bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia bez podania przyczyn.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów szkoleniowych wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczestnika. Spółka zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych Uczestnikowi narzędzi i materiałów szkoleniowych.
 14. Wszelkie reklamacje Uczestnika wobec Spółki powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestnika nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Po upływie wyżej określonych terminów Spółka nie ma obowiązku rozpatrzenia reklamacji.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) administratorem danych osobowych powierzonych Spółce jest IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławskiej 2B. Dane osobowe podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestnika innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Spółką.
 16. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 17. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez Niego w miejscu prowadzenia Szkolenia.
 18. Prezentowane podczas Szkolenia informacje nie stanowią wiążących opinii prawnych, nie powinny być też traktowane jako oficjalne stanowiska w danej sprawie.
 19. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 20. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.