powrót do Aktualności

Aromaty dymu wędzarniczego – UWAGA! Nadchodzą zmiany.

21 listopada 2023

EFSA: 6 z ocenianych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego zawiera substancje genotoksyczne, a zatem budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku 2 pozostałych nie można wykluczyć obaw o bezpieczeństwo.

Czy KE zakaże stosowania 8 środków aromatyzujących dymu wędzarniczego ? Kiedy?

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2065/2003 w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego[1] zezwolenie wydane na podstawie ww. rozporządzenia jest odnawiane na okres 10 lat na wniosek posiadacza zezwolenia skierowanego do Komisji najpóźniej 18 miesięcy przed terminem upływu ważności zezwolenia.

EFSA właśnie ocenił bezpieczeństwo ośmiu środków aromatyzujących dymu wędzarniczego na rynku UE[2], których zezwolenie miało zostać odnowione, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jakich produktach spożywczych stosowane są aromaty dymu wędzarniczego?

Aromaty dymu wędzarniczego są dodawane do żywności – takiej jak mięso, ryby czy sery – jako alternatywa dla tradycyjnego procesu wędzenia. Ale mogą być również stosowane jako środki aromatyzujące w innych produktach takich jak zupy, sosy, napoje, chipsy, lody i wyroby cukiernicze.

Dlaczego EFSA ocenił ich bezpieczeństwo?

Praca EFSA nad środkami aromatyzującymi dymu wędzarniczego jest określona przez prawodawstwo UE, które wymaga, aby bezpieczeństwo środków aromatyzujących dymu wędzarniczego zostało ocenione przed wprowadzeniem ich do obrotu. Ponadto te, które są obecnie dostępne na rynku, muszą zostać poddane ponownej ocenie przed upływem okresu ich dopuszczenia do obrotu.

Osiem ocenianych właśnie produktów znajdowało się na rynku UE przez ostatnie 10 lat, a wnioskodawcy zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie ich zezwoleń na kolejne 10. W przypadku pozostałych dwóch produktów znajdujących się obecnie na rynku UE, wnioskodawca nie wnioskował o przedłużenie zezwolenia.

Jakie są zagrożenia dla zdrowia?

W oparciu o dostępne dowody naukowe EFSA nie mógł wykluczyć obaw dotyczących genotoksyczności żadnego z ośmiu aromatów dymu wędzarniczego.

Genotoksyczność to zdolność substancji chemicznej do uszkadzania materiału genetycznego komórek. Zmiany lub mutacje informacji genetycznej w komórce mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób takich jak rak i choroby dziedziczne. W przypadku tego rodzaju toksyczności nie jest możliwe określenie bezpiecznego poziomu.

Czy EFSA oceniał już te środki aromatyzujące w przeszłości?

Tak, w latach 2009-2012, aby poinformować Komisję Europejską i państwa członkowskie UE o tym, czy zezwolić na ich stosowanie. W tym czasie panel zidentyfikował obawy dotyczące bezpieczeństwa większości produktów ze względu na ich niewystarczający margines bezpieczeństwa na proponowanych poziomach stosowania. Doprowadziło to Komisję Europejską i państwa członkowskie UE do zmiany poziomów stosowania zaproponowanych przez wnioskodawcę i dopuszczenia bardziej ograniczonego stosowania w żywności.

Co nowego pojawiło się tym razem?

Do oceny nowych danych przedłożonych przez wnioskodawców EFSA wykorzystał zaktualizowaną metodologię. Została ona opisana w zaktualizowanych wytycznych naukowych EFSA z 2021 r., które nie były dostępne w czasie pierwszej oceny. Zaleca się w nich, aby w przypadku potwierdzenia genotoksyczności pojedynczego składnika złożonej mieszaniny (takiej jak środki aromatyzujące dymu wędzarniczego) całą mieszaninę uznać za genotoksyczną.

EFSA doszedł do wniosku, że sześć z ocenianych środków aromatyzujących do dymu wędzarniczego zawiera substancje genotoksyczne, a zatem budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku dwóch pozostałych nie mogliśmy wykluczyć obaw o bezpieczeństwo ze względu na brak danych.

Co zalecenia EFSA dotyczące środków aromatyzujących dymu wędzarniczego oznaczają dla konsumentów?

Spożywanie substancji genotoksycznych może wiązać się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia szkodliwych skutków. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takich skutków zależy od różnych czynników, w tym genetyki i nawyków żywieniowych danej osoby. Szansa na wystąpienie takich szkodliwych skutków w wyniku spożycia żywności aromatyzowanej aromatami dymu wędzarniczego nie została zbadana przez EFSA. Warto jednak zauważyć, że EFSA przyjmuje konserwatywne podejście do swoich ocen, co oznacza, że rozważamy najgorsze scenariusze w celu oszacowania zagrożeń i ryzyka.

Zbilansowana dieta zasadniczo zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia na zagrożenia związane z żywnością. Zbilansowanie diety z szeroką gamą produktów spożywczych, np. mięsa, ryb, warzyw, może pomóc konsumentom zmniejszyć spożycie szkodliwych substancji.

Dalsze kroki?

Komisja Europejska i państwa członkowskie UE przeanalizują opinię naukową EFSA w ramach dyskusji na temat odpowiednich opcji zarządzania ryzykiem dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego, które są obecnie dostępne na rynku.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami:

„1.  Zastosowanie środków aromatyzujących w środkach spożywczych lub na ich powierzchni jest dozwolone tylko wówczas, gdy w sposób wystarczający zostało przedstawione, że

– nie stwarza to ryzyka dla zdrowia ludzkiego,
– nie wprowadza w błąd konsumentów.”

Oczywiście poinformujmey Państwa wkrtóce o dalszych formalnych krokach dotyczących zmian w zakresie stosowania aromatów dymu wędzarniczego.

 

[1] Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 309, str. 1 z późn. zm.).

[2] https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8370

Opracowano m.in. na postawie informacji  https://www.efsa.europa.eu/en/news/smoke-flavourings-qa-wim-mennes-efsas-working-group-chair-flavourings

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.