powrót do Aktualności

Aromaty naturalne a GMM – duża zmiana w znakowaniu!

3 listopada 2023

Naturalny aromat

Zgodnie z Rozporządzeniem 1334/2008[1]  „naturalna substancja aromatyczna” oznacza substancję aromatyczną otrzymaną w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych z materiałów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego, w stanie niezmienionym lub przetworzoną – do spożycia przez ludzi – z zastosowaniem co najmniej jednego tradycyjnego procesu przetwarzania żywności wymienionego w załączniku II. Naturalne substancje aromatyczne odpowiadają substancjom naturalnie obecnym i zidentyfikowanym w przyrodzie;

Ponadto określenia „naturalny” można używać do opisu środka aromatyzującego wyłącznie, gdy składnik aromatyzujący zawiera tylko preparaty aromatyczne lub naturalne substancje aromatyczne.

Co to jest GMM?

Definicja „mikroorganizmu zmodyfikowanego genetycznie” (GMM) zawarta jest w dyrektywie 2009/41[2] i oznacza mikroorganizm, w którym materiał genetyczny został zmieniony w taki sposób, jaki nie zachodzi naturalnie, przez krzyżowanie lub rekombinację naturalną; w rozumieniu tej definicji:

(i) modyfikacja genetyczna zachodzi co najmniej przy użyciu technik wymienionych w załączniku I część A;

(ii) techniki wymienione w załączniku I część B nie są uważane za techniki prowadzące do modyfikacji genetycznej;

W 2004 Stały Komitet PAFF (wtedy jeszcze SCFCAH) uznał, że żywność i pasza (w tym składniki żywności i paszy, takie jak dodatki, środki aromatyzujące i witaminy) wyprodukowane w procesie fermentacji w ograniczonych warunkach przy użyciu GMM nie wchodzą w zakres regulacji, pod warunkiem że w produkcie końcowym nie ma wykrywalnego materiału GMO. Żywność i pasza (w tym składniki żywności i paszy) produkowane w procesie fermentacji z wykorzystaniem GMM obecnych w produkcie końcowym, w całości lub w części, niezależnie od tego, czy są żywotne, czy nie, są objęte zakresem rozporządzenia (WE) nr 1829/2003[3], zarówno w odniesieniu do zezwoleń, jak i etykietowania. – Stanowisko nie ma żadnej mocy prawnej.

W praktyce oznacza to, że na rynku stosowanych jest bardzo wiele środków spożywczych, do wytworzenia których użyto GMM. W konsekwencji powyższego stanowiska GMM nie muszą przechodzić skomplikowanej unijnej procedury autoryzacji oraz na produktach – środkach spożywczych wyprodukowanych z  / przy użyciu GMM nie ma obowiązku zamieszczania takiej informacji.

Po prawie 20 latach potwierdzono, że sytuacja, w której aromaty wytwarzane przy pomocy GMM i znakowane jako „naturalne” może wprowadzać konsumentów w błąd.

Terminu „naturalny” nie należy stosować w odniesieniu do środków aromatyzujących (aromatów) wyprodukowanych z wykorzystaniem GMM. Aromaty produkowane z wykorzystaniem GMM nie mogą być uważane za składniki „naturalne”, a używanie w ich przypadku określenia „naturalny” wprowadzałoby konsumenta w błąd.

WAŻNE: nie przewiduje się okresu przejściowego, ponieważ powyższe stanowi opinię Komitetu PAFF odnoszącą się do obowiązujących i stosowanych przepisów. Opinia jest jeszcze przedmiotem dalszych dyskusji na poziomie instytuji UE.

ZNACZENIE DLA FIRM

Bazując na powyższej opinii (która nie ma mocy prawnej) należy stwierdzić, że w przypadku aromatów wytworzonych przy udziale GMM nie ma możliwości deklarowania, że jest to aromat naturalny. WAŻNE: opinia jest jeszcze dyskutowana, a jej ostateczny kształt nie został jeszcze opublikowany.

Sytuacja dotyczy zarówno deklaracji aromatu w wykazie składników jak i deklaracji marketingowych.

Kluczowa, jak zawsze w znakowaniu, także w tym przypadku jest dobra specyfikacja produktu i jego składników. Zalecana jest weryfikacja składu pod kątem stosowania aromatów naturalnych i potwierdzenia z dostawcą aromatów charakteru składników – w specyfikacji powinna zatem pojawić się informacja czy jest czy nie jest wyprodukowany przy użyciu GMM.

Wkrótce przedstawimy także informację odnośnie tego czy Komisja Europejska podziela interpretację, zgodnie z którą produkty fermentacji mikrobiologicznej zawierające rekombinowany DNA (rDNA) z genetycznie zmodyfikowanego organizmu produkcyjnego w rzeczywistości nie podlegają przepisom dotyczącym GMO.

Autorka: Izabela Tańska, Food Law Advisor, Sustainability Food Law Expert, CEO, IGI FOOD LAW

 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące stosowania dodatków oraz zasad ich deklarowania w oznakowaniu.

Zamów szkolenie zamknięte z wymagań dla stosowania i znakowania dodatków. 

Napisz do nas: igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 354, str. 34 z późn. zm.).

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 125, str. 75).

[3] Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 268, str. 1 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.