powrót do Aktualności

Autokontrola decyzji administracyjnej (postępowanie SANEPID)

25 lutego 2024

Art. 132 kpa[1] dotyczy tzw. instytucji autokontroli decyzji administracyjnej.

1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

2.  Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

3.  Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. 

Instytucja autokontroli (nazywana również samokontrolą, samokorektą, autorewizją) stanowi wyjątek od zasady związania organu własną decyzją od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Możliwość zmiany bądź uchylenia decyzji w trybie określonym w ww. art. 132 k.p.a. uzależniona jest od ziszczenia się dwóch przesłanek:

  • Przesłanka formalna zostanie spełniona, jeżeli wszystkie strony wniosły odwołanie bądź wyraziły zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.
  • Przesłanką materialną autokontroli decyzji jest natomiast uznanie przez organ, który wydał decyzję, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Zatem w ramach postępowania autokontrolnego organ np. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może uchylić swoją decyzję oraz inne decyzje podjęte w sprawie tzn. wcześniejszą decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Postępowanie autokontrolne może być zastosowane przez organy urzędowej kontroli żywności np. w sytuacji złożenia skargi do WSA na decyzję PWIS.

Dokładnie tak się stało w sprawie naszego Klienta, w której braliśmy udział. O tym czego dotyczyło postępowanie poinformujemy wkrótce w AKTUALNOŚCIACH IGI FOOD LAW i poprzez NEWSLETTER.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące prawa żywnościowego, regularnie bierzemy też udział w postępowaniach przygotowując argumenty merytoryczne dotyczące interpretacji i stosowania prawa żywnościowego w ramach postępowań prowadzonych przez IJHARS i SANEPID. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami IGI FOOD LAW igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.