powrót do Aktualności

Cannabidiol(CBD), ekstrakt z Cannabis sativa L., surowy sok z konopi w proszku – BEZ ZEZWOLENIA NA NOWĄ ŻYWNOŚĆ

10 marca 2023

WPROWADZENIE

Postępowanie w sprawie zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek w Unii kończy się wydaniem zezwolenia (Rozporządzenie wykonawcze Komisji) oraz aktualizacją unijnego wykazu, do którego zostaje wpisana nowa żywność wraz z informacją o warunkach jej stosowania.

Co się dzieje z żywnością, która nie uzyskała zezwolenia na nową żywność?

Komisja Europejska może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie i postanowić o niedokonywaniu aktualizacji unijnego wykazu, jeżeli uzna, że taka aktualizacja nie jest uzasadniona. W takich przypadkach, o ile to stosowne, KE uwzględnia stanowiska państw członkowskich, opinię EFSA i inne uzasadnione czynniki związane z rozpatrywaną aktualizacją [wykazu].

KE bezpośrednio informuje wnioskodawcę i wszystkie państwa członkowskie o powodach, dla których uznaje, że aktualizacja wykazu nie jest uzasadniona. Jednocześnie KE podaje do publicznej wiadomości wykaz Decyzji wykonawczych odnoszących się do takich wniosków.

Od 2019 Komisja poinformowała o ponad 80 decyzjach. Sporą część ww. decyzji wykonawczych stanowią decyzje odnoszące się do CBD i ekstraktów z konopi.

Żywność będąca przedmiotem wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie nowej żywności na rynek UE, która nie uzyskała zezwolenia i nie jest uwzględniona w unijnym wykazie, nie może być wprowadzona na rynek Unii.

Odmowa wprowadzenia na rynek nowej żywności

3 marca 2023 r. zostało opublikowanych kolejnych 6 decyzji wykonawczych odnoszących się do zakończenia procedury wydawania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nowej żywności bez aktualizacji unijnego wykazu. Dotyczą one:

  • Cannabidiolu (CBD),
  • ekstraktu z Cannabis sativa L.,
  • surowego soku z konopi w proszku

Bez względu na powyższe, aktualnie procedowanych jest ponad 50 wniosków w sprawie nowej żywności dotyczących CBD lub różnych ekstraktów z konopi.

ZNACZENIE DLA FIRM

Jedynie taka nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek w Unii jako taka lub stosowana w żywności lub na żywności zgodnie z warunkami stosowania i wymogami w zakresie etykietowania określonymi w tym wykazie. Zatem w przypadku żywności, która spełnia definicję nowej żywności przewidzianą w przepisach konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Odpowiedzialność za weryfikację statusu żywności jako nowej (w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2015/2283[1]) ponosi podmiot działający na rynku spożywczym.

Co do zasady podmioty działające na rynku spożywczym mają obowiązek sprawdzić, czy żywność, którą zamierzają wprowadzić na rynek w Unii, objęta jest zakresem stosowania  Rozporządzenia 2015/2283.

Autorka: Izabela Tańska, FOOD LAW ADVISOR, CEO, IGI FOOD LAW

Jeśli masz pytania dotyczące stosowania CBD i ekstraktów z konopi w żywności (w tym suplementach diety) skontaktuj się z Zespołem IGI FOOD LAW igifoodlaw@igifoodlaw.com

O regulacjach dotyczących nowej żywności, procedurze, znakowaniu, sprawdzaniu statusu składnika będzie można usłyszeć

28 marca 2023 r.

Webinar

SUPLEMENTY DIETY

Składniki, dozwolone poziomy, postępowanie wyjaśniające, Novel Food w suplementach, ZANIECZYSZCZENIA, wprowadzanie do obrotu

ZOBACZ PROGRAM I DOŁĄCZ DO KILKUDZIESIĘCIU ZGŁOSZONYCH JUŻ UCZESTNIKÓW

 

13-15-16 czerwca 2023 r. podczas

XII Letniej Szkoły Prawa Żywnościowego

ZOSTAŁA TYLKO POŁOWA MIEJSC

SZCZEGÓŁY

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.