powrót do Aktualności

Czy „balsamico” jest chronione tak samo jak „Aceto Balsamico di Modena”? – wyrok Trybunału

5 grudnia 2019

Wczoraj tj. 4 grudnia Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie wykładni art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 583/2009 rejestrującego nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Aceto Balsamico di Modena (ChOG)).


WPROWADZENIE

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w ramach sporu pomiędzy konsorcjum producentów produktów oznaczonych nazwą „Aceto Balsamico di Modena (ChOG) [Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena] a niemiecką firmą Balema GmbH w przedmiocie stosowania przez tę ostatnią słowa „balsamico” na etykietach produktów na bazie octu, które nie są zgodne ze specyfikacją tego chronionego oznaczenia geograficznego (zwanego dalej „ChOG”).

W dużym skrócie można przedstawić, że zadanie Trybunału polegało na ustaleniu czy ochrona nazwy „Aceto Balsamico di Modena” przyznana w art. 1 rozporządzenia nr 583/2009 dotyczy wyłącznie całej tej nazwy, czy też obejmuje stosowanie poszczególnych składających się na tę nazwę słów o znaczeniu niegeograficznym.

Z wyroku Trybunału dowiadujemy się, że zgodnie z wcześniejszym już orzecznictwem, ochrona udzielana na mocy odpowiednich przepisów obejmuje nie tylko nazwę złożoną jako taką, ale również każdy z jej elementów składowych, jednak jedynie w sytuacji, gdy ten element składowy nie jest terminem rodzajowym lub pospolitym.

Należy przyjąć, że zarówno słowo „aceto” (ocet) jak i „balsamico” (balsamiczny) nie mają żadnej konotacji geograficznej a słowo „balsamico” jest powszechnie stosowane do oznaczania octu charakteryzującego się słodko‑kwaśnym smakiem.

Trybunał uznał, że ochrona nazwy „Aceto Balsamico di Modena” nie obejmuje stosowania poszczególnych składających się na tę nazwę słów o znaczeniu niegeograficznym.


ZNACZENIE DLA FIRM

Dobra wiadomość jest taka, że stosowanie takich określeń jak „balsamico” i „aceto” nie jest ograniczone wyłącznie do produktów, których nazwy objęte są ochroną na podstawie przepisów dotyczących systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Bez względu na powyższe, należy pamiętać, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Zarejestrowane nazwy są chronione przed:

  • wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych nazwy zarejestrowanej w odniesieniu do produktów nieobjętych rejestracją, jeśli produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli jej stosowanie stanowi wykorzystywanie renomy chronionej nazwy, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik;
  • wszelkiego rodzaju niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli podano prawdziwe pochodzenie produktów lub usług lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszą jej określenia takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „zgodnie z recepturą stosowaną”, „imitacja” i tym podobne, w tym jeśli produkty te są wykorzystywane jako składnik;
  • wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
  • wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

 

O tym jak zgodnie z przepisami stosować w oznakowaniu i reklamie treści marketingowe i obowiązkowe, również te w innych językach, powiemy 5 lutego 2020 r. podczas WYJĄTKOWYCH PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW

ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI 1169/2011
aktualności, interpretacje, podejście inspekcji, przegląd orzecznictwa, SKŁADNIK PODSTAWOWY
na podstawie przykładów z rynku 

Warszawa, Sala Konferencyjna w Hotelu InterContinental Warsaw

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.