powrót do Aktualności

Greenclaims i greenwashing – ważny akt prawny przyjęty w PE

17 stycznia 2024

Dzisiaj Parlament Europejski w wyniku głosowania przyjął nowy akt prawny: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/… z dnia … w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie. Ma on kluczowe znaczenie dla stosowania wszelkich komuniaktów dotyczących środowiska  / wpływu produkcji żywości na środowisko.

  • Zakaz ogólnych oświadczeń środowiskowych i innych zwodniczych informacji o produktach
  • Dozwolone tylko etykiety środowiskowe oparte na oficjalnych systemach certyfikacji lub wprowadzone przez władze publiczne
  • Lepiej widoczne informacje o gwarancji, nowa etykieta o przedłużeniu gwarancji

Nowa dyrektywa zmienia m.in. DYREKTYWę 2005/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów przez wprowadzenie ważnych definicji oraz rozszerzenie listy działań wprowadzającyh w błąd.

za PRAKTYKI HANDLOWE UZNAWANE ZA NIEUCZCIWE W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH będą uznawane: 

„2a. Umieszczanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie zostało ustanowione przez organy publiczne.”;

„4a. Formułowanie ogólnego twierdzenia dotyczącego ekologiczności, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać uznanej wysokiej efektywności ekologicznej istotnej dla tego twierdzenia.

4b. Formułowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności w odniesieniu do całego produktu lub całej działalności przedsiębiorcy, jeżeli dotyczą one tylko określonego aspektu produktu lub konkretnego rodzaju działalności przedsiębiorcy.

4c. Twierdzenie, uzasadniane kompensowaniem emisji gazów cieplarnianych, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji gazów cieplarnianych.”;

»twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza każdy komunikat lub oświadczenie w kontekście komunikacji handlowej, które nie są obowiązkowe na mocy prawa Unii ani prawa krajowego, występujące w dowolnej postaci, w tym oświadczenia w postaci tekstu, ilustracji, grafiki lub symbolu, takie jak oznakowania, nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy produktu, i w których stwierdza się lub sugeruje, że produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca ma pozytywny wpływ na środowisko lub nie ma na nie żadnego wpływu, jest mniej szkodliwy dla środowiska niż, inne produkty, kategorie produktów, marki lub inni przedsiębiorcy, lub że oddziaływanie produktu, kategorii produktów, marki lub przedsiębiorcy poprawiło się z czasem; p) »ogólne twierdzenie dotyczące ekologiczności« oznacza każde  twierdzenie dotyczące ekologiczności przekazane w formie pisemnej lub ustnej, w tym za pośrednictwem mediów audiowizualnych, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru, AM\P9_AMA(2023)0099(091-091)_PL.docx 36/52 PE748.644v01-00 PL Zjednoczona w różnorodności PL w przypadku gdy specyfikacja twierdzenia nie jest podana w jasny i wyraźny sposób za pomocą tego samego środka przekazu;

Przyjęta durektywa ma kluczowe znaczenie dla zakresu „GREEN CLAIMS DIRECTIVE” nad którą prace jescze trwają.

Chcesz być na bieżąco z nadchodzącymi zmianami w prawie? Nie chcesz przegapis żadnej ważnej zmiany?

zapytaj o comiesięczny raport IGI FOOD LAW ALERT informujemy w nim o zmianach w prawie z uwzględnieniem inicjatyw i prac na poziomie UE.

Napisz do nas: igifoodlaw@igifoodlaw.com

treść Dyrektywy: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0099-AM-091-091_PL.pdf

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.