powrót do Aktualności

Izomaltuloza – oświadczenie zdrowotne odrzucone, bo wprowadzające w błąd.

5 kwietnia 2024

W następstwie wniosku złożonego na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006[1] w sprawie oświadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 13 ust. 5 przez przedsiębiorstwo BENEO GmbH zwrócono się do EFSA o wydanie opinii dotyczącej oświadczenia zdrowotnego odnoszącego się do izomaltulozy i jej udziału w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego („Spożycie żywności/napojów zawierających izomaltulozę (PalatinoseTM) zastępującą inne cukry przyczynia się do utrzymania prawidłowegometabolizmu energetycznego, ale poprzez wolniejszą hydrolizę”.)

Na wniosek EFSA, zgodnie z którym udział węglowodanów glikemicznych (w tym izomaltulozy) w metabolizmie energetycznym nie zależy od stopnia hydrolizy glukozy, zakres oceny naukowej został ograniczony za zgodą wnioskodawcy do udziału izomaltulozy jako źródła glukozy w prawidłowym metabolizmie energetycznym.

15 września 2021 r. EFSA przyjął opinię naukową, w której stwierdzono, że wykazano związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem izomaltulozy a jej udziałem w prawidłowym metabolizmie energetycznym. Ponieważ jednak udział w metabolizmie energetycznym nie jest specyficzny dla izomaltulozy, lecz ma zastosowanie do wszystkich rodzajów energii zawierających makroskładniki pokarmowe (tj. węglowodany, białka i lipidy), które dostarczają organizmowi energię metaboliczną, a każda ilość tych makroskładników pokarmowych przyczyniłaby się do deklarowanego efektu, EFSA nie mógł określić warunków stosowania tego oświadczenia.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oświadczenia zdrowotne muszą się opierać na ogólnie przyjętych dowodach naukowych. Zgodnie z rozporządzeniem 1924/2006 oświadczenia zdrowotne muszą być również prawdziwe, jasne, wiarygodne i przydatne dla konsumenta przy wyborze zdrowej diety. W tym względzie również art. 5 ust. 2 wymaga, aby oświadczenie zdrowotne mogło być stosowane tylko wtedy, gdy można oczekiwać, że przeciętny konsument zrozumie opisane w oświadczeniu korzystne działanie. Zezwolenie może zgodnie z prawem zostać wstrzymane, jeśli oświadczenia zdrowotne nie spełniają innych ogólnych i szczegółowych wymagań rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nawet w przypadku pozytywnej oceny naukowej EFSA.

Nie należy stosować oświadczeń zdrowotnych niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami żywieniowymi i zdrowotnymi.

W tym konkretnym przypadku stosowanie takiego oświadczenia zdrowotnego stanowiłoby dla konsumentów sprzeczne i mylące przesłanie. Izomaltuloza jest disacharydem składającym się z jednej cząsteczki glukozy i jednej cząsteczki fruktozy, w związku z czym takie oświadczenie zdrowotne zachęcałoby do spożywania cukrów, w przypadku których, na podstawie ogólnie przyjętych opinii naukowych, organy krajowe i międzynarodowe informują konsumenta, że ich spożycie powinno zostać zmniejszone.

W związku z powyższym opisane wyżej oświadczenie nie jest zgodne z art. 3 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, który przewiduje, że stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych nie może być niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd.

Ponadto nawet gdyby to oświadczenie zdrowotne miało być dopuszczone tylko w szczególnych warunkach użycia lub uzupełnione dodatkowymi stwierdzeniami lub ostrzeżeniami, nie byłoby to wystarczające, by zmniejszyć dezorientację konsumentów, a zatem nie należy zezwolić na włączenie go do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych.

Oświadczenie odrzucone: Izomaltuloza przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Opracowano, na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, rozporządzenie nie jest jeszcze opublikowane.

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 9 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.