powrót do Aktualności

Mięso z hodowli komórkowych lub tkanek pochodzących od zwierząt – Przypadek Włoski

4 grudnia 2023

W listopadzie parlament włoski przegłosował zakaz wprowadzania do obrotu żywności i pasz składających się, wyizolowanych lub wyprodukowanych z hodowli komórkowych lub tkanek pochodzących od zwierząt kręgowych, jak również zakazu oznaczania produktów przetworzonych zawierających białka roślinne jako mięso.

Celem przepisów krajowych jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego i interesów obywateli oraz zachowanie dziedzictwa rolno-spożywczego jako zestawu produktów wyrażających ewolucję społeczno-ekonomiczną i kulturową Włoch, która ma strategiczne znaczenie dla interesu narodowego.

Projekt ustawy włoskiej został zgłoszony do KE w ramach procedury TRIS w lipcu br. następnie 30 października został wycofany przez Włochy.

Jaką podstawę prawną ma zakaz?

Z projektu ustawy dowiadujemy się, że podstawą zakazu wprowadzania do obrotu mięsa hodowlanego jest zasada ostrożności.

Zasada ostrożności i warunki jej stosowania są uregulowane w art. 7 Rozporządzenia 178/2002[1]:

„1. W szczególnych okolicznościach, gdy po dokonaniu oceny dostępnych informacji stwierdzono niebezpieczeństwo zaistnienia skutków szkodliwych dla zdrowia, ale nadal brak jest pewności naukowej, w oczekiwaniu na dalsze informacje naukowe umożliwiające bardziej wszechstronną ocenę ryzyka mogą zostać przyjęte tymczasowe środki zarządzania ryzykiem konieczne do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia określonego we Wspólnocie.

2.Środki przyjęte w oparciu o przepisy ust. 1 powinny być proporcjonalne i nie bardziej restrykcyjne dla handlu niż jest to wymagane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia określonego we Wspólnocie, z uwzględnieniem wykonalności technicznej i ekonomicznej oraz innych czynników uznawanych za stosowne w rozważanej sprawie. W odpowiednim czasie, w zależności od rodzaju stwierdzonego ryzyka dla życia lub zdrowia oraz rodzaju informacji naukowej potrzebnej do wyjaśnienia niepewności naukowej oraz przeprowadzenia bardziej wszechstronnej oceny ryzyka, środki te zostaną poddane przeglądowi.”

Właśnie na tę zasadę powołuje się ustawa włoska:

„Na podstawie zasady ostrożności określonej w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 […] zakazuje się podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze i podmiotom działającym na rynku pasz wykorzystywania do przygotowywania żywności, napojów i pasz, sprzedaży, posiadania do sprzedaży, przywozu, produkcji na wywóz, podawania lub dystrybucji do spożycia żywności lub promowania do tych celów żywności lub pasz składających się, wyizolowanych lub wyprodukowanych z kultur komórkowych lub tkanek pochodzących od zwierząt kręgowych.”

Więcej informacji o ustawie włoskiej pot tym linkiem https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/en/notification/24242

[1] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 31, str. 1 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.