powrót do Aktualności

Naturalne wody mineralne i wody źródlane – KE kieruje sprawę przeciwko Bułgarii do TSUE

13 czerwca 2023

19 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Bułgarii sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niewykonaniem zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/54/w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych[1].

Unia Europejska podjęła kroki prawne, aby zagwarantować konsumentom prawo do informacji, chronić ich przed wprowadzaniem w błąd i zapewnić uczciwy handel.

Komisja uważa, że ustawodawstwo bułgarskie nie jest zgodne z przepisami, w szczególności dlatego, że nie zabrania wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych i źródlanych, które pochodzą z jednego i tego samego źródła, pod więcej niż jednym oznaczeniem handlowym, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2009/54. Ponadto, wbrew przepisom, ustawodawstwo bułgarskie nie wymaga podawania nazwy źródła na etykietach wód mineralnych i źródlanych. Pozwala również na używanie oznaczenia „woda źródlana” dla wody, która nie spełnia warunków używania tego określenia.

W lipcu 2020 r. Komisja skierowała do Bułgarii wezwanie do usunięcia uchybienia. Po dokonaniu oceny ustawodawstwa krajowego i odpowiedzi Bułgarii na wezwanie do usunięcia uchybienia Komisja stwierdziła, że przepisy krajowe nadal nie są zgodne z wymogami dyrektywy 2009/54/WE. We wrześniu 2021 r. Komisja wydała opinię, w której wezwała Bułgarię do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem Unii. Po dokonaniu oceny odpowiedzi Bułgarii na opinię Komisja stwierdziła, że stwierdzone naruszenia dyrektywy 2009/54/WE nie zostały usunięte.

W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Bułgarii do Trybunału Sprawiedliwości UE na podstawie art. 258 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dyrektywę 2009/54/WE przyjęto w celu wyeliminowania różnic między przepisami państw członkowskich regulującymi naturalne wody mineralne i źródlane, aby chronić zdrowie konsumentów, zapobiegać wprowadzaniu konsumentów w błąd i zapewniać uczciwy handel. Dyrektywa ma na celu zapewnienie, aby naturalne wody mineralne i wody źródlane zachowały na etapie obrotu te cechy, które umożliwiają ich identyfikację.

 

 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_420

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.