powrót do Aktualności

Naturalne Wody Mineralne – oszukańcze praktyki na rynku

29 marca 2024

Na początku 2024 roku pojawiło się wiele doniesień z Francji dotyczących stosowania niedozwolonych prawnie techniki oczyszczania naturalnych wód mineralnych przez wybranych producentów francuskich znanych również w Polsce marek. (szczegóły linki poniżej [1],[2]).

W styczniu zostało zadane Komisji Europejskiej przez wielu przedstawicieli Parlamentu Europejskiego pytanie parlamentarne w tej sprawie.

Odpowiedź Komisji (poniżej) jest co najmniej zastanawiająca, a na pewno oderwana od rzeczywistości prawnej, której dotyczyło pytanie.

Pytanie PE

Dziennikarze zidentyfikowali poważne wprowadzające w błąd praktyki handlowe marek wody butelkowanej, które naruszają dyrektywę 2009/54/WE w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych[3].

Załącznik 1 do dyrektywy definiuje naturalną wodę mineralną ze względu na jej charakter i pierwotną czystość, zachowaną w stanie nienaruszonym ze względu na podziemne pochodzenie takiej wody, która została zabezpieczona przed wszelkim ryzykiem zanieczyszczenia.

Jednakże wspomniane firmy stosowały zabronione procesy i filtry, aby wprowadzić w błąd organy ds. zdrowia publicznego i konsumentów.

Poinformowano o tym rząd francuski, który jednak nie ograniczył ani nie zawiesił sprzedaży produktów we Francji. Nie powiadomił także natychmiast Komisji, wbrew art. 11 dyrektywy.

  1. Czy Komisja zamierza wszcząć europejskie dochodzenie w sprawie naruszeń dyrektywy przez marki naturalnych wód mineralnych i wprowadzić środki mające na celu położenie kresu tym naruszeniom?
  2. Czy Komisja może powiedzieć, czy przeciwko Francji zostanie wszczęte postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z powodu jej umyślnego zaniechania działań?
  3. Jakie środki zapobiegawcze i zapobiegawcze zamierza podjąć Komisja, aby stać na straży prawa do czystej, niezanieczyszczonej wody?

Odpowiedź KE z 6 marca 2024 r.

Komisja nie została poinformowana przed opublikowaniem artykułów w prasie o rzekomym stosowaniu niedozwolonych zabiegów w odniesieniu do naturalnych wód mineralnych we Francji ani przez władze francuskie, ani przez inne źródła.

Komisja ściśle współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich, aby sprawdzić, czy właściwy organ państwa członkowskiego egzekwuje przepisy lub stosuje wystarczająco odstraszające sankcje. Komisja gromadzi informacje na temat wydarzeń przed podjęciem decyzji o dalszych działaniach.

Komisja już wzmacnia ramy prawne UE mające na celu walkę z zanieczyszczeniem wody.

Przekształcona dyrektywa w sprawie wody pitnej[4] weszła w życie w dniu 12 stycznia 2023 r., aby chronić zdrowie ludzkie poprzez zapewnienie, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi była zdrowa i czysta, a także aby poprawić powszechny dostęp do wody pitnej.

W październiku 2022 r. wprowadzono wniosek ustawodawczy dotyczący „zintegrowanej gospodarki wodnej” mający na celu dokonanie przeglądu wykazów substancji zanieczyszczających mających wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz odpowiednich norm regulacyjnych.

We wniosku wprowadza się normy jakości dla 25 nowych pojawiających się substancji zanieczyszczających, m.in. w tym substancje per- i polifluoroalkilowe Forever Chemicals (PFAS).

Komisja dokonuje również przeglądu dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, aby jeszcze bardziej ograniczyć ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, w szczególności do jednolitych części wód.

 

 

[1] https://www.foodwatch.org/en/massive-fraud-bottled-water-was-not-as-pure-as-we-thought

[2] https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2024/01/30/revealed-france-s-bottled-water-plants-widely-used-fraudulent-purifying-techniques_6477927_114.html

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 164, str. 45).

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 435, str. 1).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.