powrót do Aktualności

Nieusuwalna etykieta czy nieusuwalna informacja o żywności? Mocowanie etykiety do opakowania – wyrok WSA; Sąd przychylił się do naszych argumentów!

10 listopada 2020

W wyniku kontroli IJHAR-S przeprowadzonej w 2019 r. zakwestionowany został sposób umocowania etykiety do opakowania środka spożywczego. Inspekcja uznała, że etykieta przymocowana do słoiczka gumką recepturką nie jest nieusuwalna, w związku z tym naruszone zostały przepisy Rozporządzenia 1169/2011[1], a na Firmę została nałożona kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu partii produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

Firma nie zgodziła się ze sposobem interpretacji art. 13 ust 1. Rozporządzenia 1169/2011 przez Inspekcję i odwołała się od decyzji. W toku dalszego postępowania sprawa trafiła do WSA, który przychylił się do argumentów Firmy i uchylił zaskarżoną decyzję.

 

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 rozporządzenia 1169/2011 […] obowiązkowe informacje na temat żywności muszą być umieszczone w widocznym miejscu w taki sposób, aby były dobrze widoczne, wyraźnie czytelne oraz w stosownych przypadkach, nieusuwalne. Nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte, pomniejszone ani przerwane jakimikolwiek innymi nadrukami, ilustracjami czy innym materiałem.

Błąd w interpretacji Inspekcji polegał na uznaniu, że pojęcie „etykiety” krzyżuje się z pojęciami „informacji na temat żywności” i „etykietowania”, podczas gdy pojęcie „etykiety” odnosi się do fizycznego nośnika informacji o produkcie, a pojęcie „informacji na temat żywności” i „etykietowania” odnoszą się do samych informacji i ich zamieszczania.  Ponadto, Inspekcja błędnie uznała, że informacje na temat żywności muszą być dostępne dla konsumenta przez cały okres przydatności do spożycia.

Należy podkreślić, że w toku prowadzonych kontroli nie stwierdzono braku etykiety, jej uszkodzenia, lub braku wymaganych prawem informacji na temat żywności.

Zdaniem Sądu, o ile Inspekcja nie kwestionowała czytelności i wyrazistości etykiet, to zarzut, że nie mają one wymaganego prawem przymiotu nieusuwalności i nałożenie z tego tytułu kary pieniężnej – jest nadinterpretacją prawa.

Sąd podzielił argumenty Firmy stwierdzając, że nieusuwalność – w stosownych przypadkach – dotyczy informacji a nie miejsca, na którym są zamieszczone. Zatem, rozszerzoną interpretację Inspekcji należy uznać za niedopuszczalną.

 

ZNACZENIE DLA FIRM

Wyrok ma szczególne znaczenie dla firm wprowadzających do obrotu żywność (w tym suplementy), w przypadku których etykieta jest przymocowana do opakowania w niestandardowy sposób np. sznurek, tasiemka, opaska, gumka recepturka itd.

Wyrok WSA potwierdza interpretację wybranych artykułów rozporządzenia 1169/2011, zgodnie z którą wymóg nieusuwalności odnosi się do informacji na temat żywności i rozszerzanie go w odniesieniu do etykiety stanowi nadinterpretację prawa.

 

Bardzo cieszymy się, że jako IGI Food Consulting (Izabela Tańska, Paweł Mirosz) mogliśmy wspierać Firmę od samego początku postępowania przygotowując argumentację merytoryczną w sprawie, która ostatecznie spotkała się z uznaniem Sądu.

Dziękujemy Zespołowi Kancelarii Hasik Rheims & Partners, a w szczególności mecenas Annie Kruszewskiej, za świetną i owocną współpracę.

FIRMIE bardzo dziękujemy za okazane zaufanie, powierzenie sprawy i wieloletnią dotychczasową współpracę.

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące znakowania i reklamy żywności w tym suplementów diety, lub jesteście w trakcie sporu z IJHAR-S lub PIS zapraszamy do kontaktu igifc@igifc.pl

 

 

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.