powrót do Aktualności

Nowe przepisy w walce z marnowaniem żywności. Data minimalnej trwałości.

29 września 2022

WPROWADZENIE

29 września jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności. Wydarzenie to zostało ustanowione przez ONZ w 2019, a pierwsze obchody miały miejsce w 2020 roku. Według danych ONZ[1] na całym świecie:

  • około 14 procent wyprodukowanej żywności jest tracone między zbiorami a sprzedażą detaliczną,
  • około 17 procent całkowitej światowej produkcji żywności (11 procent w gospodarstwach domowych, 5 procent w gastronomii i 2% w handlu detalicznym),
  • około 14 procent wyprodukowanej żywności jest tracone między zbiorami a sprzedażą.

Wyniki różnych badań wskazują, że niejasności dotyczące określeń „należy spożyć do” i „najlepiej spożyć przed (końcem)” oraz obecnego sposobu oznaczania dat przyczyniają się do niepotrzebnego marnowania żywności przez konsumentów. Z tego względu w ramach unijnej strategii „Od Pola do Stołu” Komisja Europejska pracuje nad zmianami przepisów regulujących stosowanie tych treści w celu ograniczenia marnowania żywności przez konsumentów bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywności.

Zmiany mają być zrealizowane przez zmianę zapisów Rozporządzenia 1169/2011[2]. Rozważanych jest kilka opcji m.in.

  1. Rozszerzenie listy produktów, które nie wymagają padania daty minimalnej trwałości (aktualnie zwilnione są min.: zioła, przyprawy lub ich mieszaniny; sól i substytuty soli; słodziki stołowe; żelatyna, gumy do żucia.(
  2. Usunięcie wymogu deklaracji daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed (końcem)”.
  3. Zastąpienie deklaracji daty minimalnej trwałości „najlepiej spożyć przed (końcem)” datą produkcji środka spożywczego.
  4. Poprawa wyrazu i prezentacji informacji o dacie minimalnie trwałości poprzez zastosowanie symboli lub rozszerzonego sformułowania słownego

ZNACZENIE DLA FIRM

Konsekwencją zmiany rozporządzenia 1169/2011 będzie konieczność zmiany zasad deklaracji daty na wszystkich środkach spożywczych, których ta data aktualnie dotyczy. Wprowadzenie zmiany będzie miało okres przejściowy określony w przepisach.

Szczegóły aktualnych prac, proponowane symbole i inne rozwiązania przedstawimy wraz z informacją i innych planowanych zmianach przepisów 15 listopada podczas webinaru

ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI.

Zmiana Rozporządzenia 1169/2011
AKTUALNE PRACE, TERMINY, KONSEKWENCJE DLA BRANŻY

1,5  godzinny warsztat, który pozwoli być na bieżąco w kwestii zakresu i prac nad zmianami w zakresie znakowania

RABAT 20% – do 14 października

SZCZEGÓŁY

  

[1] https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.