powrót do Aktualności

Nowe unijne przepisy dotyczące kontroli żywności – rozp. 2017/625

17 grudnia 2019

Od 14 grudnia br. stosuje się większość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych); dalej rozp. 2017/625.

 

Ten akt prawny, który uchyla stosowane do tej pory rozp. 882/2004 i kilka innych aktów prawnych reguluje przede wszystkim przeprowadzanie przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych oraz zasady finansowania urzędowych kontroli. 

 

Rozporządzenie 2017/652 roboczo nazywane „OCR” (z ang. Official Controls Regulation) wprowadza do unijnego systemu nowe elementy i aktualizuje część poprzednich; są wśród nich:

  • Rozszerzenie kontroli o łańcuch rolno-spożywczy;
  • Zwiększenie przejrzystość działań w zakresie urzędowych kontroli przeprowadzanych przez właściwe organy, w tym w zakresie obliczania opłat za kontrole urzędowe;
  • Bardziej szczegółowe zasady ukierunkowane na przeciwdziałanie oszustwom w tym zafałszowaniom, z uwzględnieniem obowiązku państw członkowskich do przeprowadzania regularnych i niezapowiedzianych kontroli,
  • Zobligowanie państw członkowskich do tego, aby stosowane kary finansowe za nieuczciwe praktyki odzwierciedlały korzyść ekonomiczną sprawcy lub procent obrotu;
  • Podstawy do ustanowienia ośrodków referencyjnych UE ds. dobrostanu zwierząt oraz ośrodków referencyjnych UE na rzecz autentyczności i integralności łańcucha rolno-spożywczego;
  • Bardziej przejrzyste i wymagające zasady dotyczące pomocy administracyjnej i współpracy między państwami członkowskimi w przypadkach naruszeń w transgranicznym przemieszczaniu się żywności;
  • Zmiany w zakresie funkcjonowania punktów kontroli granicznej;
  • Stosowanie jednego wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (CHED) w przypadku przesyłek z krajów trzecich;
  • Zintegrowany systemu zarządzania informacjami (IMSOC z ang. information management system for official controls) w celu połączenia wszystkich istniejących (i przyszłych) systemów komputerowych, np. TRACES1, RASFF i Europhyt w celu zapewnienia optymalnej wymiany informacji między państwami członkowskimi.

 

ZNACZENIE DLA FIRM 

Rozporządzenie 2017/625 to podstawa funkcjonowania systemu urzędowej kontroli żywności w UE. Właściwe urzędy krajowe są zobligowane do wdrożenia zasad określonych w tym rozporządzeniu.  Mając na uwadze powyższe należy spodziewać się w najbliższym czasie modyfikacji w sposobie prowadzenia kontroli, zwiększenia wysokości kar i wprowadzenia do praktyki krajowej wszelkich i innych zmian wynikających z tego aktu prawnego.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentu Pytania i Odpowiedzi na temat Rozporządzenia 2017/625 prosimy o maila na adres igifc@igifc.pl

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.