powrót do Aktualności

Nowe źródło żelaza w suplementach diety – Winian adypinianu wodorotlenku żelaza (IHAT)

30 czerwca 2023

WPROWADZENIE

Zawierający wytworzone nanomateriały winian adypinianu wodorotlenku żelaza (IHAT) uzyskał zezwolenie na nową żywność zgodnie z Rozporządzeniem 2015/2283[1] na podstawie rozporządzenia wykonawczego 2022/1373[2] w 2022 i został wpisany do unijnego wykazu nowej żywności.

IHAT może być wprowadzany na rynek w Unii wyłącznie przez przedsiębiorstwo Nemysis Limited, (chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące przedmiotowej nowej żywności bez powoływania się na zastrzeżone dane naukowe objęte ochroną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/2283 lub za zgodą Nemysis Limited)

Data zakończenia ochrony danych 28.8.2027 r.

Z opinii EFSA w sprawie bezpieczeństwa IHAT jako nowej żywności wynika, że winian adypinianu wodorotlenku żelaza stosowany w suplementach nie budzi obaw co do bezpieczeństwa, o ile przestrzegane są warunki określone w ww. Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2022/1373.

Aby umożliwić stosowanie IHAT jako źródła żelaza w suplementach diety, na podstawie pozytywnej opinii EFSA oraz zezwolenia jako nowej żywności powinien być on włączony do wykazu zawartego w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE w sprawie suplementów diety.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 Rozporządzenia 1169/2011[3]: „wszelkie składniki obecne w postaci wytworzonych nanomateriałów są wyraźnie wskazane w wykazie składników. Po nazwie tych składników umieszcza się w nawiasach wyraz „nano”.” nazwa nowego źródła to: „winian adypinianu wodorotlenku żelaza (nano)”

ZNACZENIE DLA FIRM

6 lipca 2023 r. projekt rozporządzenia Komisji zmieniający załącznik II do Dyrektywy 2002/46 w odniesieniu do winianu adypinianu wodorotlenku żelaza będzie przedmiotem dyskusji w celu uzyskania opinii Komitetu PAFF sekcji ogólnego prawa żywnościowego. Ten etap prac jest obowiązkowym etapem przyjęcia rozporządzenia wykonawczego KE w omawianym zakresie. W przypadku pozytywnej opinii PAFF, w niedługim czasie można się spodziewać publikacji nowego aktu prawnego, a stosowania 20 dni później.

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„SUPLEMENTY DIETY”,

14 listopada 2023.

Podczas tego szkolenia on-line zaktualizujemy informacje na temat:

  • zmiany poziomów witamin i składników mineralnych w SD
  • ostrzeżeń dla składników roślinnych
  • nowej żywności – ocena statusu
  • oświadczeń leczniczych, zdrowotnych, środowiskowych
  • zanieczyszczeń
  • zakresu odpowiedzialności producenta dystrybutora producenta kontraktowego

ZAPISY już w przyszłym tygodniu!

ZAPRASZAMY! 

IGI FOOD LAW

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1373 z dnia 5 sierpnia 2022 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek winianu adypinianu wodorotlenku żelaza jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 206, str. 28).

 

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.