powrót do Aktualności

Obowiązkowe zgłoszenie działalności firmy spożywczej

28 listopada 2023

Pomimo tego, że obowiązek zgłoszenia firmy spożywczej (nie tylko zakładu produkcyjnego) nie jest nowy, regularnie spotykamy się w naszej pracy doradczej z sytuacją, że firmy prowadzą działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez dopełnienia obowiązków zgłoszenia. Dowiadują się o tym najczęściej podczas kontroli wszczętej np. po doniesieniu konsumenta lub konkurencji dotyczącym składu, reklamy czy znakowania.

Niedopełnienie tego obowiązku „zdarza się” najczęściej firmom, które korzystają z usług producentów kontraktowych i firmom pośredniczącym w dystrybucji żywności (np. sklepom internetowym). Często odpowiedniego zgłoszenia nie posiadają firmy, które działają jednocześnie w innych sektorach.

Podmioty działające na rynku spożywczym (lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) poza wyjątkami określonymi w przepisach muszą być pod nadzorem odpowiednich inspekcji.

Aby sprawnie przeprowadzać kontrole urzędowe, właściwe organy prowadzą wykazy lub rejestry podmiotów, które mają być poddane kontroli.

Obowiązek zgłoszenia do danej inspekcji (SANEPID, IJHARS, IW) wynika z rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w WIJHARS

Zgodnie z ustawą z o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych[1] ten kto prowadzi działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi zobowiązany jest zgłosić tego rodzaju działalność do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego.

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub numer REGON, o ile zgłaszający takie numery posiada,
  • określenie przedmiotu działalności, w tym informację o działalności eksportowej lub importowej,
  • wskazanie adresów miejsc produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Zgłoszenie w SANEPID (PPIS)

Zgodnie z art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia[2] podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów […].

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące obowiązku zgłoszenia działalności firmy branży spożywczej, możemy przeprowadzić również procedury zgłaszania w imieniu firmy. Prosimy o kontakt z igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1980).

[2] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.