powrót do Aktualności

Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

27 marca 2023

24 marca 2023 r. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów przyjęła opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wybrane komentarze:

„[…] Rada Legislacyjna dostrzega określone słabości Projektu: systemowe, merytoryczne i techniczno-legislacyjne. Do słabości systemowych Projektu należy przede wszystkim poważna wątpliwość, czy i w jakim zakresie jest on zgodny z prawem UE, w tym dyrektywą 2002/46/WE. Słabością merytoryczną Projektu jest jego niedostatecznie kompleksowy zakres przedmiotowy, w tym brak kompleksowego unormowania problematyki prewencyjnego nadzoru nad jakością wprowadzanych do obrotu suplementów diety (w zakresie dozwolonym prawem UE). Z kolei do mankamentów techniczno-legislacyjnych Projektu należy m. in. niedostateczna precyzja niektórych jego przepisów oraz brak przepisów przejściowych dotyczących pewnych spraw. O tych niedomogach Projektu jest szerzej mowa w kolejnych częściach niniejszej opinii.

Istnieje poważna wątpliwość czy przepisy Projektu dotyczące prezentacji suplementów diety, zawarte w projektowanym art. 27a ust. 7 Ustawy w brzmieniu przewidzianym w art. 1 pkt 2 Projektu, są zgodne z prawem UE, w tym w szczególności z przepisami dyrektywy 2002/46/WE.

Tak więc projektowany art. 27a ust. 2 Ustawy, w zakresie, w jakim nakazuje zamieszczać przy prezentowaniu lub reklamie suplementu diety informacji, że suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, może być uznany za niezgodny z art. 7 akapit 1 dyrektywy 2002/46/WE (czyli za niezgodny z zakazem dyskredytacji normalnej diety), a więc w żadnym razie nie można go uznać za przejaw prawidłowej implementacji – w odniesieniu do prezentacji i reklamy suplementów diety – przepisu art. 7 akapit 1 dyrektywy 2002/46/WE, tak jak ten ostatni przepis jest prawidłowo implementowany przez obecny art. 27 ust. 5 Ustawy oraz przez ten przepis w wersji zawartej w Projekcie, choć niestety w tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z prawidłową implementacją tylko w odniesieniu do oznakowania suplementów diety, lecz już nie ich prezentacji lub reklamy.

[Z poniższym komentarzem zgadzamy się w całości]

Zdaniem Rady Legislacyjnej przepisy Projektu cechują się niedostateczną kompleksowością w normowaniu zagadnień związanych z suplementami diety, zwłaszcza w zakresie urzędowego (administracyjnego) nadzoru nad suplementami diety. Projekt z pewnością zawiera wiele cennych i pożądanych przepisów z punktu widzenia ochrony konsumentów, ale wydaje się, że autorzy Projektu nie wykorzystali okazji, jaką stwarzały prace legislacyjne nad przygotowaniem Projektu do rozważenia wprowadzenia do Ustawy innych jeszcze unormowań, które by w sposób szerszy i bardziej kompleksowy regulowały suplementy diety w Polsce (w zakresie dozwolonym prawem UE), zwłaszcza zaś urzędowy nadzór nad nimi, w celu ochrony konsumentów.

V. Konkluzje

Rada Legislacyjna opowiada się za poddaniem Projektu dalszym pracom legislacyjnym. Projekt realizuje w swojej treści słuszne idee i chroni w pełni zasługujące na to dobra, w tym przede wszystkim jest przejawem troski o zdrowie konsumentów nabywających lub rozważających nabycie suplementów diety. Każda wszakże projektowana regulacja prawna, nawet jeżeli realizuje najbardziej szczytne wartości, powinna być ukształtowana w sposób zgodny z wiążącymi RP przepisami prawa UE oraz w sposób zgodny z zasadami techniki prawodawczej. Pod tym względem Projekt wykazuje pewne deficyty, co Rada Legislacyjna starała się wykazać i jednocześnie efektywnie tym niedomogom zaradzić w niniejszej opinii prawnej. Ponadto wymaga rozważenia szersze i bardziej kompleksowe unormowanie w Projekcie (i w efekcie w Ustawie) problematyki suplementów diety, w kierunku wskazanym przez Radę Legislacyjną.”

O dalszych etapach prac legislasyjnych nad zmianą ustawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zapraszamy do subskrypcji NEWSLETTER IGI FOOD LAW (na dole strony)

Cała opinia dostępna jest TUTAJ

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.