powrót do Aktualności

Produkty w opakowaniach – Obowiązek wpisu do rejestru BDO

24 października 2023

Na podstawie obserwacji rynku i zapytań naszych Klientów wnioskujemy, że nie wszystkie firmy zobligowane do zgłoszenia spełniły obowiązki w zakresie rejestracji w BDO.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy m.in. przedsiębiorców, którzy:

  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzunijnych (od firm unijnych).

Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach[1]. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Firmy mogą sprawdzić czy są objęte obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Jakie grożą sankcje karne podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, za działanie niezgodne z przepisami?*

  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
  • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące obowiązków firm branży spożywczej wynikających z przepisów w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Napisz do nas: igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

*https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy/jakie-groza-sankcje-karne-podmiotom-zobowiazanym-do-uzyskania-wpisu-do-rejestru-bdo-za-dzialanie-niezgodne-z-przepisami/

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.