powrót do Aktualności

(Suplementy diety) Wzajemne uznawanie towarów – ocena rozporządzenia (UE) 2019/515

14 stycznia 2024

Do 29 stycznia 2024 r. można przesyłać opinie w sprawie oceny funkcjonowania Rozporządzenia 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim[1].

Zasada wzajemnego uznawania sprzyja swobodnemu przepływowi towarów niezharmonizowanych na rynku wewnętrznym, co ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania integracji i konkurencyjności UE. Oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą zakazać wprowadzania do obrotu na swoim rynku produktu, w odniesieniu do którego nie ma zharmonizowanego prawodawstwa, ale który został już zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim lub pochodzi z państwa EOG lub z Turcji i został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu w tych państwach. Celem rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania było przede wszystkim stworzenie ram proceduralnych w celu zminimalizowania ryzyka, że krajowe przepisy techniczne stwarzają niezgodne z prawem przeszkody dla swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 2019/515: Do dnia 20 kwietnia 2025 r., a następnie co cztery lata, Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia w świetle określonych w nim celów oraz przedstawia sprawozdanie na ten temat Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.”

Głównym celem konsultacji jest zebranie informacji, danych i uwag na temat funkcjonowania rozporządzenia. W szczególności celem konsultacji jest określenie obszarów, w których stosowanie rozporządzenia stwarza problemy, zebranie informacji na temat charakteru tych problemów oraz w miarę możliwości ilościowe określenie tej sytuacji pod względem wpływu na gospodarkę. Konsultacje są skierowane przede wszystkim do konkretnych grup zainteresowanych stron, takich jak przedsiębiorstwa z sektora wytwórczego i sektora handlu towarami niezharmonizowanymi, za pośrednictwem organizacji biznesowych, izb handlowych, sieci biznesowych lub indywidualnych przedsiębiorstw, tak by zagwarantować, że MŚP zostaną objęte zakresem konsultacji. Konsultacje obejmą również właściwe organy krajowe odpowiedzialne za stosowanie zasady wzajemnego uznawania, punkty kontaktowe ds. produktów, służby Komisji, organy odpowiedzialne za SOLVIT, organizacje konsumenckie, pracowników naukowych i prawników specjalizujących się w dziedzinie towarów niezharmonizowanych i wzajemnego uznawania.

Uwagi i opinie można zgłaszać TUTAJ

Opracowano na podstawie Ref. Ares(2023)8623969 – 15/12/2023

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 91, str. 1).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.