powrót do Aktualności

Uprawa hydroponiczna konopi siewnych (Cannabis sativa) – sprawa w TSUE

27 stycznia 2024

W Trybunale Sprawiedliwości UE (TSUE) trwa postępowanie dotyczące uprawy konopi siewnych.

Pytanie prejudycjalne na które ma odpowiedzieć TSUE jest następujące: Czy rozporządzenia nr 1307/2013[1] i nr 1308/2013[2] oraz art. 35, 36 i 38 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu w zakresie, w jakim uregulowanie to zakazuje uprawy hydroponicznej konopi siewnych (Cannabis sativa) w zamkniętych i przygotowanych środowiskach?

W 2021 r. urząd rumuński wydał zezwolenie na uprawę roślin zawierających substancje odurzające i psychotropowe, przeznaczone do stosowania w przemyśle i żywności jedynie w odniesieniu do powierzchni 0,50 ha, to znaczy w odniesieniu do powierzchni mniejszej o 0,04 ha niż powierzchnia objęta wnioskiem złożonym przez firmę Biohemp Concept SRL. Urząd uzasadnił zmniejszenie powierzchni tym, że powierzchnia 0,04 ha nie jest gruntem rolnym, lecz budowlą do celów rolno-hodowlanych, a taka budowla nie spełnia przesłanek określonych w odpowiednich przepisach wykonawczych.

Wnosząca apelację firma Biohemp Concept SRL uznała, że mające zastosowanie przepisy nie ograniczają uprawy roślin zawierających substancje odurzające i psychotropowe jedynie do gruntów rolnych w ścisłym tego słowa znaczeniu, oraz wskazała, że większość takich roślin nie jest uprawiana na otwartej przestrzeni, lecz w środowiskach chronionych.

Firma Biohemp Concept SRL uważa, że prawo UE w tej dziedzinie, nie wymaga, aby konopie były uprawiane wyłącznie na otwartej przestrzeni, w związku z czym dozwolona jest uprawa konopi w środowiskach chronionych, to znaczy w szklarniach, wiatach uprawowych i tym podobnych.

Właśnie w tej kwestii ma wypowiedzieć się TSUE.

25 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie.

Sprawa C-793/22, Biohemp Concept

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 608 z późn. zm.). Uchylone z dniem 1 stycznia 2023 r.

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.