powrót do Aktualności

Ustalenie górnych tolerowanych poziomów spożycia (UL) witamin i składników mineralnych na poziomie unijnym. Kolejny etap prac zakończony.

25 stycznia 2022

24 stycznia 2022 r. zostały opublikowane Wytyczne EFSA dotyczące ustalania i stosowania górnych tolerowanych poziomów spożycia witamin i niezbędnych składników mineralnych. Jest to dokument, który będzie w przyszłości miał kluczowe znaczenie dla składu suplementów diety i produktów wzbogacanych.

WPROWADZENIE

Art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1925/2006[1] w sprawie dodawania witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji do żywności oraz art. 5 dyrektywy 2002/46/WE[2] w sprawie suplementów diety stanowią, że ustala się maksymalną ilości witamin i składników mineralnych dodawanych odpowiednio do żywności i suplementów diety. Wyżej wymienione przepisy określają kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu tych maksymalnych ilości.

Aby ustalić maksymalne ilości witamin i składników mineralnych w wzbogaconej żywności i suplementach, Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o opracowanie wytycznych oraz dokonanie przeglądu wcześniejszych opinii Komitetu Naukowego ds. Żywności (SCF) i Panelu NDA ds. UL w odniesieniu do witaminy A, kwasu foliowego/folianu, witaminy D, witaminy E, witaminy B6, żelaza, manganu i β-karotenu w celu uwzględnienia ostatnich osiągnięć naukowych i dowodów.

Pojęcie tolerowanego górnego poziomu spożycia (UL) jest wartością referencyjną opartą na nauce, które zostało wprowadzone, aby wspierać odpowiednie instytucje w zarządzaniu ryzykiem związanym z nadmiernym spożyciem składników odżywczych.

Opracowywane obecnie wytyczne EFSA uwzględniają zaktualizowane dane naukowe. Poprzednie opierały się na danych z 2000 roku.

W celu określenia UL przyjęto ogólne zasady opracowane dla oceny ryzyka substancji chemicznych w żywności (identyfikacja zagrożeń, charakterystyka zagrożeń, ocena spożycia, charakterystyka ryzyka).

ZNACZENIE DLA FIRM

Wytyczne będą miały ogromne znaczenie dla składu suplementów diety i żywności wzbogacanej i stanowią ważny krok w celu ujednolicenia sytuacji w UE.

Opublikowany dokument stanowi projekt wytycznych, które będą stosowane w pracach prowadzonych przez EFSA podczas rocznej fazy pilotażowej i zostaną zmienione i uzupełnione w razie potrzeby. Przed sfinalizowaniem poradnika rozpoczną się konsultacje społeczne.

UL mają być przedstawione oddzielnie dla różnych grup wiekowych od 4/6 miesiąca do 3 roku życia oraz dla populacji ogólnej od 3 roku życia, biorąc pod uwagę, odpowiednio, różne stopnie wrażliwości różnych grup konsumentów.

 

  • Jakie znaczenie dla firm będą miały UL opracowane przez EFSA?
  • Czy i jak można korzystać z Wytycznych już teraz?
  • Jaka jest zależność pomiędzy Uchwałami Zespołu ds. Suplementów Diety a Wytycznymi EFSA?
  • Jak zweryfikować aktualnie UL dla określonej grupy wiekowej i jak to uzasadnić?

5 kwietnia podczas webinaru:

Suplementy diety – prawo i praktyka

Odpowiemy razem z prof. Katarzyną Stoś – przewodniczącą Zespołu ds. Suplementów Diety na te pytania, odniesiemy się także do znakowania, reklamy i notyfikacji

Rabat 20 % przy zgłoszeniu do 22 lutego 2022 r.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: https://igifoodlaw.com/szkolenie/szkolenie-suplementy-diety-5-4-22/

 

Wytyczne EFSA dostępne są tutaj: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.e200102

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).

[2] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183, str. 51 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.