powrót do Aktualności

WYROK: „mlek@” w oznakowaniu napoju roślinnego nie musi stanowić naruszenia przepisów

27 lutego 2024

W ramach jednego z postępowań kontrolnych dotyczących oznakowaniu napoju owsianego „Napój owsiany z dodatkiem wapnia i witaminy D”, w oznakowaniu, którego są zamieszczone elementy słowne i graficzne nawiązujące do mleka „nie mleko” gdzie „o” jest zastąpione białą kroplą mogącą być mlekiem, sąd nie podzielił stanowiska IJHARS, i uznał, że w tym konkretnym przypadku nie ma naruszenia rozporządzenie 1308/2013[1], gdzie mleko i jego przetwory podlegają szczególnej ochronie w zakresie nazewnictwa.

W wyniku kontroli organ uznał, że zawiera ono słowo „mleko” choć nie wprost a w formie zakamuflowanej poprzez zamieszczenie liter „(…)”, po których bezpośrednio występuje grafika w formie kropli mleka. Takie połączenie słowno-graficzne można odczytać wyłącznie jako słowo „mleko”. Trudno też wskazać inny racjonalny powód, dla którego producent miałby zamieścić taki znak na opakowaniu napoju. W ocenie Wojewódzkiego Inspektora biorąc pod uwagę całość oznakowania zamiarem Spółki było zmieszczenie na oznakowaniu napoju (…) komunikatu, który brzmi „to nie mleko”.

Organ administracji uznał, że strona skarżąca tworząc oznakowanie napoju chciała przekazać konsumentom, że oferuje im roślinny zamiennik mleka (mleko roślinne) pragnąc jednocześnie ominąć przepisy art. 78 ust. 2 i części III załącznika VII do rozporządzenia1308/2013. W związku z powyższym stwierdzone nieprawidłowości związane z zastosowaniem nieprawidłowych znaków graficznych oraz innych informacji odnoszących się do produkcji stanowią podstawę do uznania ich za artykuły nieodpowiadające wymaganiom jakości handlowej.

Ważne: nazwa żywności (art. 9 rozporządzenia 1169/2011[2]) to „Napój owsiany z dodatkiem wapnia i witaminy D”, na froncie opakowania dodatkowo są zamieszczone zwroty: „roślinnie pyszne”, „owies”, „na bazie owsianej”, to że produkt jest „wegański”, wyrażone zarówno słownie, jak i za pomocą grafiki.

Sąd w ramach postępowania rozstrzygał czy oznakowanie spornego produktu, gdzie w miejscu gwiazdki znajdowała się kropla białego płynu mogło wprowadzić w błąd świadomego konsumenta i wywołać u niego przekonanie, że w kartonie znajduje się mleko będące produktem pochodzenia zwierzęcego, co jest zabronione przez powołane wyżej przepisy rozporządzeń unijnych. W ocenie Sądu odpowiedź na tak postawione pytanie jest przecząca. Zatem produkt pomimo nawiązania – poprzez pewne elementy oznakowania – do mleka nie stanowi naruszenia w zakresie jakości handlowej.

Wyrok WSA w Gliwicach z 30.01.2024 r., III SA/Gl 664/23, LEX nr 3683632.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące znakowania i reklamy oraz nazw środków spożywczych. Zapraszamy do kontaktu igifoodlaw@igifoodlaw.com

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.