powrót do Aktualności

Wyrok TSUE. Prawo (w pewnych okolicznościach) zakazuje powielania kształtu lub wyglądu produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia.

30 grudnia 2020

 

Kolejny wyrok TSUE dotyczący interpretacji przepisów prawa żywnościowego i ponownie przyjęta została wykładnia zawężająca.

 

Sprawa dotyczy interpretacji art. 13 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych zgodnie z którym zarejestrowane nazwy są chronione przed (…) wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

 

Wprowadzenie

Spór, który doprowadził do zapytania TSUE o właściwą wykładnię przepisów dotyczył sytuacji, w której ser pod nazwą „Montboissié du Haut Livradois” posiada poziomy czarny pasek dzielący ser na dwie części. Pasek ten jest cechą charakterystyczną innego sera – „Morbier”, którego nazwa jest chroniona (ChNP). O tym czarnym pasku, pierwotnie stanowiącym warstwę węgla drzewnego, jest wyraźnie mowa w opisie zawartym w specyfikacji sera „Morbier” związanej z jego ChNP. Szybka weryfikacja dostępnych w Internecie zdjęć obu serów wskazuje na ich bardzo duże podobieństwo wizualne.

Wątpliwość jaka się pojawiła dotyczy tego, czy produkt, pomimo tego, że nie jest wprowadzany do obrotu pod nazwą podlegającej szczególnej ochronie prawnej może posiadać cechy, które pomimo innej nazwy, mogą sugerować konsumentom, że mają do czynienia z produktem podlegającym ochronie. Czy też może ochrona dotyczy i nazwy, i cech charakterystycznych produktu.

Trybunał wskazał, że artykuł 13 ust. 1 lit. d) zakazuje powielania kształtu lub wyglądu charakteryzującego produkt objęty zarejestrowaną nazwą, jeżeli powielenie to może doprowadzić konsumenta do przekonania, iż produkt charakteryzujący się tą powieloną cechą jest produktem objętym tą zarejestrowaną nazwą. W tym względzie należy przeprowadzić ocenę tego, czy to powielenie może wprowadzać właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego europejskiego konsumenta w błąd, uwzględniając przy tym wszystkie mające znaczenie czynniki, w tym sposób prezentacji i sprzedaży rozpatrywanego produktu klientom oraz kontekst faktyczny sprawy.

Trybunał zauważył, że niewątpliwie przewidziana w przepisach ochrona ma za przedmiot zarejestrowaną nazwę, a nie – objęty nią produkt. Wynika z tego, że ochrona ta nie ma na celu zakazania w szczególności stosowania technik produkcji lub powielania jednej lub wielu z cech wskazanych w specyfikacji produktu objętego taką nazwą, ze względu na to, że zostały one wymienione w specyfikacji. Niemniej jednak ChNP są chronione w zakresie, w jakim określają one produkt o określonej jakości lub pewnych właściwościach.

 

Znaczenie dla Firm

Powielanie cech produktu chronionego nie może wprowadzać konsumenta w błąd.

Aby ustalić, czy wprowadzenie w błąd ma miejsce, należy przede wszystkim dokonać oceny, czy dany element wyglądu produktu objętego zarejestrowaną nazwą stanowi cechę referencyjną i szczególnie odróżniającą ten produkt.

Wyrok TSUE stanowi wykładnię stosowanego prawa w związku z tym nie ma okresu przejściowego umożlwiającego dostosowanie.

 

Listą produktów objętych ochroną, w tym ChNP jest dostępna w rejestrze e-Amborsia https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/#

Opracowanie na podstawie: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200168pl.pdf

 

Autor: Izabela Tańska, Doradca Ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.