powrót do Aktualności

Zmiana Rozporządzenia 1925/2006 – izomery trans kwasów tłuszczowych

8 października 2018

Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik III do rozporządzenia 1925/2006 w zakresie izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Rozporządzenie 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczy dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.

Załącznik III do rozporządzenia 1925/2006 odnosi się do substancji, których stosowanie w żywności jest zakazane, ograniczone lub podlega kontroli przez wspólnotę [Unię]. Komisja może z własnej inicjatywy, w razie konieczności, podjąć decyzję o umieszczeniu substancji lub składnika w załączniku III, w szczególności jeżeli stwierdzono szkodliwy wpływ tej substancji lub składnika na zdrowie.

Już w grudniu 2009 roku. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię, zgodnie z którą spożycie izomerów trans kwasów tłuszczowych powinno być tak niskie jak to możliwe. KE dopiero w 2015 r. przyjęła raport dot. analizowanego składnika, zgodnie z którym, za najbardziej właściwe uznano wprowadzenie określonego przepisami prawnymi limitu izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności. Projekt rozporządzenia Komisji, jest konsekwencją wcześniejszych prac instytucji UE.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Komisji:

  • zmianie ulega załącznik III B rozporządzenia 1925/2006 – „Substancje podlegające ograniczeniom”
  • zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego nie może przekraczać 2 g / 100 g tłuszczu
  • w przypadku „tłuszczu” i „izomerów trans kwasów tłuszczowych” zastosowanie mają definicje zawarte w załączniku I do rozporządzenia 1169/2011.

Warto dodać, że niektóre Państwa Członkowskie mają przepisy krajowe dotyczące zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności. Np. Dania wprowadziła uregulowania w tym zakresie już w 2003 r.

Zgodnie z aktualną propozycją żywność niespełniająca wymagań rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie 1925/2006 będzie mogła pozostać w obrocie wyłącznie do 1 kwietnia 2021 r. Rozporządzenie Komisji jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych. Termin zgłaszania uwag do projektu kończy się 1 listopada 2018 r.

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.