powrót do Aktualności

Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; Kontrola sklepów internetowych; Anonimowe pobranie próbki – Kolejny etap prac zakończony

11 stycznia 2022

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Ten krajowy akt prawny oprócz tego, że określa pewne ramy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi także podstawę kompetencyjną do prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS).

WPROWADZENIE

Prace nad ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw trwają od 2020 roku. 7 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji prawniczej poświęcone projektowi. Komisja zaleciła wprowadzenie zmian w efekcie czego powstała zaktualizowana wersja projektu.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności:

  • doprecyzowania przepisów regulujących zasady kontroli w handlu detalicznym, w tym w zakresie kontroli sprzedaży żywności w zakładach żywienia zbiorowego oraz prowadzonej na odległość, co umożliwi IJHARS dokonywanie skutecznych kontroli w oparciu o niezbędne w tym zakresie rozwiązania prawne,
  • dostosowania funkcjonowania Inspekcji do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym uporządkowanie przepisów w zakresie rejestrów rzeczoznawców,
  • umożliwienia producentom znakowania: wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej i soli oraz kwiatów ciętych, bulw, cebul i nasion informacją „Produkt polski”,
  • uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych,
  • możliwości uzyskania pomocy Policji w toku kontroli prowadzonych przez organy IJHARS,
  • wyraźnego wskazania na możliwość pobierania przez organy IJHARS próbek do kontroli oznakowania,
  • umożliwienia organom IJHARS wykonywania fotografii kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych oraz sporządzania protokołu z kontroli w więcej niż w jednym egzemplarzu,
  • wprowadzenia przepisów porządkujących wymagania odnoszące się do stosowania przepisów dot. RODO,
  • przyznanie IJHARS możliwości stosowania sankcji w związku z realizacją nowych zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

W projekcie regulacji proponuje się również wprowadzenie możliwości oznakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus”.

Wprowadzona zostanie m.in. definicja sprzedaży na odległość, która zgodnie z aktualną wersją projektu ustawy (na 31. 12.2021 r.) brzmi:

sprzedaż na odległość – wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość, w tym sprzedaż, o której mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych

Ponadto, wojewódzki inspektor IJHARS będzie miał nową kompetencję do wydania decyzji

zakazującej wprowadzanie do obrotu materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością niespełniającego wymagań określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

ZNACZENIE DLA FIRM

Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian w zakresie nadzoru nad jakością handlową żywności w Polsce, ale także obowiązków podmiotów branży spożywczej. Zgodnie z aktualną wersją ustawy wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 6 (centralny rejestr podmiotów) i 18 (rejestr rzeczoznawców – wybrane regulacje), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Proces legislacyjny trwa. Projekt ustawy będzie między innymi przedmiotem potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz zostanie skierowany do Sejmu. Tym samym wersja ustawy z 31 grudnia 2021[1] potencjalnie może zostać zmieniona.

O postępie prac i ich konsekwencjach dla firm będziemy Państwa informować na bieżąco.

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340104/katalog/12736183#12736183

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.