powrót do Aktualności

Znakowanie wina (nazwy w wykazie składników, data) – ZMIANA PRZEPISÓW

4 lipca 2023

Na poziomie unijnym trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących znakowania wina oraz dotyczących przedstawiania obowiązkowych danych szczegółowych produktów sektora wina.

KE przyjęła projekt ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) …/… z dnia 30.5.2023 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33[1] w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych dla wina oraz dotyczących przedstawiania obowiązkowych danych szczegółowych produktów sektora wina, a także przepisów szczegółowych dotyczących oznaczania i określania składników produktów sektora wina, oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/273[2] w odniesieniu do certyfikacji importowanych produktów sektora wina. 

WPROWADZENIE

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117[3] z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniono niektóre przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013[4] z dnia 17 grudnia 2013 r. w odniesieniu do sektora wina. Wprowadzono obowiązek wskazania daty minimalnej trwałości w przypadku win częściowo odalkoholizowanych i odalkoholizowanych o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu mniejszej niż 10 %, a także zamieszczania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej w odniesieniu do wszystkich produktów sektora wina. Do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dodano niektóre przepisy dotyczące nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w sektorze wina określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/33.

Rozporządzenie Delegowane KE z 30 maja 2023 r.  wprowadza niezbędne zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/33 w celu uzupełnienia przepisów rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 odnoszących się do:

  • odstępstwa dotyczącego umieszczania daty minimalnej trwałości w tym samym polu widzenia na pojemniku produktów sektora wina oraz
  • przepisów dotyczących zamieszczania wykazu składników produktów sektora wina.

Wyjaśnia się w nim również warunki stosowania niektórych określeń, zmienia przepis dotyczący prezentacji win musujących oraz usuwa niektóre nieaktualne odesłania.

Ponadto wprowadza ono niezbędne zmiany techniczne w celu zapewnienia spójności rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/33 z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 poprzez uchylenie przepisów, które zostały przeniesione do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Co więcej, przewiduje się w nim zmianę rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273 w zakresie treści jednego dokumentu towarzyszącego do celów przywozu produktów sektora wina („dokument VI-1”), o którym mowa w art. 20, oraz zawartości ekstraktu („wyciąg VI2”) w celu wypełnienia obowiązku zamieszczenia wykazu składników.

 

[1] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do wniosków o objęcie ochroną nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i określeń tradycyjnych w sektorze wina, procedury zgłaszania sprzeciwu, ograniczeń stosowania, zmian w specyfikacji produktu, unieważnienia ochrony oraz etykietowania i prezentacji (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 9, str. 2 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 58, str. 1 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2117 z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina i (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 435, str. 262).

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.