powrót do Aktualności

Żywność ekologiczna – warunkowe zezwolenie na odstępstwo od zasad

5 marca 2024

Aby móc wprowadzać produkty na rynek jako ekologiczne, rolnicy muszą podawać zwierzętom całkowicie ekologiczne pasze. Pasze dla zwierząt pozyskuje się przede wszystkim z gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane, lub z gospodarstw z tego samego regionu.

Tymczasem portugalski Rząd potwierdził istnienie skrajnej suszy w szeregu gmin w Portugalii kontynentalnej, przyjmując jednocześnie wyjątkowe środki w celu zapewnienia ciągłości produkcji ekologicznej.

Rolnicy ekologiczni dotknięci suszą mogą do 30 kwietnia ubiegać się o zezwolenie na żywienie zwierząt nieekologiczną paszą, bez wstrzymywania wprowadzania do obrotu uzyskanych od nich produktów. Zezwolenie to nie zobowiązuje rolników do zawieszenia wprowadzania do obrotu lub etykietowania żywności wyprodukowanej z tych zwierząt. Konsumentom żywność nadal będzie przedstawiana jako „ekologiczna”.

Takie działanie jest zgodne z przepisami unijnymi

Niektóre zdarzenia, takie jak ekstremalne zjawiska klimatyczne lub szeroko rozprzestrzenione choroby zwierząt lub roślin, mogą mieć poważne skutki dla produkcji ekologicznej w dotkniętych nimi gospodarstwach lub jednostkach produkcyjnych na terenie Unii. Aby umożliwić kontynuację lub przywrócenie produkcji ekologicznej, Rozporządzenia 2018/848[1]przewiduje przyjęcie wyjątkowych zasad produkcji, pod warunkiem, że są one ograniczone do sytuacji, które kwalifikują się jako okoliczności katastroficzne w Unii, z uwzględnieniem różnic w równowadze ekologicznej, w klimacie i warunkach lokalnych w regionach najbardziej oddalonych Unii.

W Rozporządzeniu 2020/2146[2] Komisja Europejska określiła wyjątkowe zasady produkcji ekologicznej w związku z okolicznościami katastroficznymi.

Do celów wyjątkowych zasad produkcji, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia 2018/848, aby sytuacja została zakwalifikowana jako okoliczności katastroficzne wynikające z „niekorzystnego zjawiska klimatycznego”, „chorób zwierząt”, „incydentu środowiskowego”, „klęski żywiołowej” lub „katastrofy”, a także każdej porównywalnej sytuacji, uznaje się ją za okoliczności katastroficzne na mocy formalnej decyzji wydanej przez państwo członkowskie, w którym ma miejsce dana sytuacja.

Nadchodzący unijny Blue Deal, (którego znaczenie i konsekwencje będą zapewne większe w skutkach niż Green Deal), rozumiany jako zbiór strategii i działań mających na celu zarządzanie zasobami wodnymi i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, w tym suszy, ma odegrać kluczową rolę w zarządzaniu zasobami wodnymi w Unii Europejskiej.

Poprzez zintegrowane podejście, które łączy zarządzanie zasobami wodnymi, adaptację do zmian klimatu, innowacje technologiczne, wsparcie finansowe i polityczne, edukację oraz ochronę ekosystemów, Blue Deal może znacząco przyczynić się do ograniczenia suszy i jej konsekwencji dla rolnictwa w Unii Europejskiej.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 150, str. 1 z późn. zm.).

[2] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 428, str. 5 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.