powrót do Aktualności

Nazewnictwo roślinnych alternatyw produktów mięsnych – sprawa w TSUE

31 sierpnia 2023

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczący ograniczenia stosowania nazw właściwych dla produktów mięsnych  w przypadku produktów zawierających białka pochodzenia roślinnego, gdy zawartość tych białek przekracza dozwolone w przepisach krajowych limity.

WPROWADZENIE

Sprawa dotyczy rynku francuskiego i francuskich przepisów krajowych mających zastosowanie do żywności wyprodukowanej we Francji, niemniej jednak pytania odnoszą się bezpośrednio do zgodności z przepisami rozporządzenia 1169/2011[1], a w szczególności jego art. 7, 9 i art. 17.

TSUE ma ustalić czy dekret francuski ograniczający możliwość stosowania nazw roślinnych alternatyw produktów mięsnych jest zgodny z przepisami, a dokładnie czy przepisy rozporządzenia 1169/2011 w sposób szczególny chronią konsumenta przed wprowadzeniem w błąd i tym samym uniemożliwiają państwu członkowskiemu podjęcie działań w tej kwestii w drodze przyjęcia przepisów krajowych regulujących lub zakazujących używania omawianych nazw.

ZNACZENIE DLA FIRM

Rozstrzygnięcie TSUE będzie miało bezpośredni wpływ na oznakowanie produktów wyprodukowanych we Francji. Nie bez znaczenia może być także dla pozostałych państw członkowskich, ze względu na wykładnię przepisów rozporządzenia 1169/2011, stosowanego bezpośrednio w całej UE, a w szczególności dla państw, które chciałby wdrożyć rozwiązania podobne do francuskich.

Rozstrzygnięcie TSUE może też mieć kluczowe znaczenie dla legalności niektórych zapisów krajowej ustawy o zdrowiu publicznym. O tym dlaczego wyrok może mieć wpły na znakowanie produktów energetycznych piszemy TUTAJ. 

Autorka: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, CEO IGI FOOD LAW

 

Szczegóły sprawy C-438/23

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=1169%252F2011&docid=276922&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1545957

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.