powrót do Aktualności

Źródło żelaza – Zmiana Rozporządzenia 1925/2006 (wzbogacanie) i Dyrektywy 2002/46 (suplementy)

11 lutego 2024

W maju 2023 roku kazeinian żelaza z mleka uzyskał zezwolenie na wprowadzenie na rynek jako nowa żywność[1].

Kazeinian żelaza z mleka to kompleks żelazowo-kazeinowo-fosforanowy w formie kremowego lub beżowego proszku wytwarzanego przez rozpuszczenie soli żelazowych (siarczanu żelaza lub chlorku żelaza) w roztworze kazeiny otrzymanej z mleka krowiego w obecności ortofosforanu potasu w wieloetapowym procesie obejmującym pasteryzację, zatężanie i suszenie.

Zgodnie z zakresem autoryzacji kazeinian żelaza z mleka może być stosowany jako źródło żelaza w mleku i przetworach mlecznych w proszku, napojach bezalkoholowych wprowadzanych do obrotu w związku z ćwiczeniami fizycznymi, preparatach do przyrządzania napojów z kakao w proszku, namiastkach kawy na bazie słodu, w proszku lub płynnych, batonach zbożowych, makaronach typu noodle innych niż przezroczysty makaron, kostkach lub granulatach rosołowych (bazie do bulionu), środkach spożywczych zastępujących jeden posiłek, do kontroli masy ciała, środkach spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (z wyjątkiem żywności dla niemowląt i małych dzieci), oraz w suplementach diety.

Komisja Europejska uznaje, że opinia EFSA wydana w ramach procedury nowej żywności, daje wystarczające podstawy do ustalenia, że stosowanie kazeinianu żelaza z mleka, na które zezwala rozporządzenie 2023/9496, w żywności i suplementach diety (z wyłączeniem stosowania u niemowląt i małych dzieci) nie budzi obaw związanych z bezpieczeństwem jako źródło żelaza.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia stosowania składnika jako źródła żelaza należy włączyć kazeinian żelaza z mleka do załącznika II do dyrektywy 2002/46/WE[2] (Witaminy i składniki mineralne, które mogą być stosowane w produkcji suplementów żywnościowych) oraz do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006[3] (Formy chemiczne witamin i składników mineralnych, które mogą być dodawane do żywności) w postaci żelaza.

Zezwolenie na omawianą nową żywność, opiera się w tym przypadku na zastrzeżonych dowodach naukowych i danych naukowych objętych ochroną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/2283[4]. W okresie ochrony danych kazeinian żelaza z mleka może być wprowadzany na rynek w Unii wyłącznie przez przedsiębiorstwo Société des Produits Nestlé S.A., chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące przedmiotowej nowej żywności bez powoływania się na zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe objęte ochroną zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) 2015/2283 lub za zgodą Société des Produits Nestlé S.A. Data zakończenia ochrony danych to 4 czerwca 2028 r.

Projekt Rozporządzenia zmieniający ww. akty prawne będzie przedmiotem dyskusji 14 lutego 2024 r. podczas spotkania Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – Sekcja „Przepisy Ogólne Prawa Żywnościowego” (PAFF).

Ponadto, omawiane będą projekty aktów prawnych dotyczące odrzucenia i usunięcia z rejestru oświadczeń dla monakoliny K z fermentowanego czerwonego ryżu. Pisalismy o tytm TUTAJ 

  • Chcesz mieć dobre źródło informacji o zmieniających się przepisach na poziomie krajowym i unijnym?

  • Chcesz znać ostatnie orzeczenia w zakresie prawa żywnościowego?

  • A może potrzebujesz aktualnych informacji o statusie NOVEL FOOD?

Zapytaj o IGI FOOD LAW ALERT – informację o zmianach prawa żywnościowego UE i PL wysyłaną raz na miesiąc na Twoją skrzynkę.  To niezbędna wiedza, żeby być na bieżąco i przygotować się do nadchodzących zmian.

Napisz do nas: igifoodlaw@igifoodlaw.com 

 

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/949 z dnia 12 maja 2023 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek kazeinianu żelaza z mleka jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 128, str. 60).

[2] Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 183, str. 51 z późn. zm.).

[3] Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 404, str. 26 z późn. zm.).

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.