powrót do Aktualności

Znakowanie i reklama: „Jogurtowy” w nazwie środka spożywczego – kiedy można, a kiedy nie?

22 października 2021

 

Kwestia stosowania tzw. „nazw mlecznych”, tj. nazw zarezerwowanych w unijnych przepisach prawa żywnościowego dla produktów mlecznych jest obecnie często dyskutowana w branży spożywczej. Szczególnie głośno było o niej przy okazji planów rozszerzenia ich ochrony w stosunku do znakowania i prezentacji żywności stanowiącej roślinne zamienniki dla produktów mlecznych (poprawka 171 do rozporządzenia 1308/2013[1] – wspólna organizacja rynków rolnych). Niezależnie od ostatecznego odrzucenia ww. poprawki nadal stosowanie odniesień do mleka czy jogurtu jest mocno ograniczone, a naruszenie wymogów rozporządzenia 1308/2013 bywa przedmiotem kwestionowania informacji zamieszczanych na etykietach żywności. Przykładem może być sprawa, która rozpoczęła się w efekcie kontroli przeprowadzonej przez WIJHARS, a zakończyła wyrokiem WSA z dnia 28 sierpnia 2020 r. (VI SA/Wa 2547/19 – orzeczenie nieprawomocne).

Sprawa dotyczyła produktu wprowadzanego do obrotu pod nazwą „proszek jogurtowy”, przy czym produkt ten nie stanowił jogurtu, choć – jak podkreślał producent – jego „jogurtowy” charakter wynikał z analogicznej procedury jego uzyskiwania co w przypadku jogurtu, jak też jego typowego dla jogurtu smaku i niskiego pH. Według producenta, możliwość stosowania tego określenia wynikała z odstępstwa zawartego w Załączniku VII część III ust. 5 rozporządzenia 1308/2013, zgodnie z którym:

„Nazwy, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie mogą być stosowane do produktów innych niż te, o których mowa w tych punktach. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do nazw produktów, których dokładny charakter jest oczywisty ze względu na tradycyjne stosowanie, lub kiedy nazwy te są wyraźnie stosowane w celu opisania charakterystycznej cechy produktu.”

 

WSA nie zgodził się jednak z powyższym stanowiskiem uznając, że:

  • Odnosząc tę normę ( rozporządzenie 1308/2013) do nazwy przedmiotowego produktu, który nie jest „jogurtem” – „proszek jogurtowy”, „joghurt powder”, należy zauważyć, że nazwa ta nie opisuje w sposób wyraźny charakterystycznych cech spornego produktu. Nazwa ta nie nawiązuje w sposób wyraźny do procedury uzyskania produktu tożsamej z technologią uzyskania jogurtu, nie mówi bowiem nic o sposobie produkcji spornego produktu. Nazwa ta nie nawiązuje w sposób wyraźny do smaku typowego dla jogurtu, nie mówi bowiem nic o smaku spornego produktu. Nazwa ta również nie nawiązuje w sposób wyraźny do typowego dla jogurtu ph, nie mówi bowiem nic o ph spornego produktu.
  • (…) organy obu instancji prawidłowo stwierdziły, że Spółka stosując nazwę „proszek jogurtowy”, „joghurt powder”, do oznaczenia spornego produktu, który nie jest „jogurtem” użyła nazwy zarezerwowanej na podstawie załącznika nr VII część III pkt 2 ppkt a) tiret (ix) rozporządzenia1308/2013 dla przetworu mlecznego – „jogurtu”.”

 

Z powyższego można wysnuć wniosek, że nazwa „jogurtowy” w opisanym przypadku naruszała przepisy, gdyż wskazywała raczej na udział jogurtu w produkcie (który de facto jogurtem nie był), aniżeli na jogurtowy charakter (smak, kwasowość).

Omawiane orzeczenie stanowi cenną wskazówkę w zakresie formułowania nazw środków spożywczych i jednocześnie przestrogę, że należy to robić precyzyjnie, jednoznacznie i z poszanowaniem przepisów prawa żywnościowego – zarówno ogólnych, zawartych w rozporządzeniu 1169/2011[2], jak też szczegółowych, jak rozporządzenie 1308/2011.

 

 

Autor: Joanna Olszak, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 671 z późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać regularne wiadomości.